En

Потребителски кредит за клиенти с осигурителен доход мин. 1800 лв.

 • Размер:  до 40 000 лв., минимум 1 000 лв.

  Валута: Лева

  Срок на погасяване: до 120 месеца 

  Лихвен процент: 6,65%

  Променлив лихвен процент, формиран от шестмесечен SOFIBOR плюс надбавка. Шестмесечния SOFIBOR се актуализира, на първия работен ден на всяко календарно шестмесечие виж Лихвена методология. За формиране на променливия лихвен процент, към момента е възприета стойност на шестмесечния SOFIBOR към първия работен ден на текущото календарно полугодие в размер на 0,33%.

  Премия застраховка „Живот“: По тарифа на Застрахователя

  Бонус: Бонус кредитна карта Visa / MasterCard с лимит 500 лв. и без годишна такса. Предложението е валидно към кредити с размер над 3000 лв.

  Допълнително изискване: Превод на заплата и ползване на дебитна карта. По индивидуална преценка Банката може да изиска поръчителство.

  Погасяване на кредита: Равни анюитетни месечни вноски

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Основните такси

  • Такса за кандидатстване - без такса 
  • Такса за оценка на кредитния риск (дължи се при одобрение)

  Такса за оценка на кредитния риск

  Размер на кредита

  60 лв.

   До 5000 лв

  90 лв

   От 5000,01 до 10000 лв

  120 лв

   От 10000,01 до 20000 лв

  150 лв

   От 20000,01 до 40000 лв

  Представителен пример

  При кредит в размер на 10 000 лева, срок на изплащане 5 г., и при лихвен процент 6,65%: ГПР 7,25%, обща дължима сума 11 871,89 лева и месечна вноска 196,36 лева. ГПР не включва разходите за застраховка „Живот“ и таксите за обслужване на дебитната карта.

      

  Може да кандидатствате  във всеки клон на Банка Пиреос

  Необходими документи:

  • Искане декларация
  • Копие от личната карта
  • Документ за доход в зависимост от източника на доход
  • При кредит за рефинансиране, допълнително се изисква предоставяне на договора за кредит и погасителен план на кредита от насрещна банка
  • Други документи по преценка на Банката

  Изисквания и ред за предоставяне на кредити

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  1000 40000 6 120 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice