En

Потребителски кредит с Пиреос Пакет Заплата

 • Размер:  до 30 000 лв., минимум 1 000 лв.

  Валута: Лева

  Срок на погасяване: до 120 месеца (60 месеца за суми до 5 000 лв.), минимум 6 месеца

  Обезпечение: за суми над 10 000 лева най-малко един поръчител

  Лихвен процент:

  Променлив лихвен процент, формиран от шестмесечен SOFIBOR плюс надбавка. Шестмесечния SOFIBOR се актуализира, на първия работен ден на всяко календарно шестмесечие (виж Лихвена методология). За формиране на променливия лихвен процент, към момента е възприета стойност на шестмесечния SOFIBOR към първия работен ден на текущото календарно полугодие в размер на 0,33%.

  Срок на кредита

  С Пиреос пакет заплата*

  до 60 месеца (вкл.)

  8,75%

  над 60 месеца

  9,55%

  *Предложението е валидно при превод на работна заплата в Банката и ползване на пакетна услуга Пиреос пакет заплата

  Допълнително изискване: Изисква се сключване на Застраховка "Живот", съгласно политиката на Банката

  Виж: представителен пример 

  Усвояване на кредита: Еднократно

  Погасяване на кредита: Равни месечни анюитетни вноски

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Основните такси

  • Такса за разглеждане на документи: 30 лв.
  • Такса предоговаряне и предсрочно погасяване съгласно Тарифата на Банката.

  За ползването на пакетна услуга Пиреос пакет заплата, клиентът заплаща такса съгласно Тарифата на банката.

  Всички неупоменати такси са съгласно Тарифата на Банката.

  Представителен пример

  ГПР

  Обща дължима сума

  Месечна вноска

  10,48%

  8 919,64

  148,16

  Представителния пример се отнася за кредит 7 000 лева, със срок 60 месеца, посочените лихви, такси и комисионни, месечна такса за „Пиреос пакет Заплата“ 3.70 лв.. ГПР не включва разходите за задължителната застраховка, които са за сметка на кредитополучателя.

  Тук може да изчислите вашият потребителски кредит.

  Може да кандидатствате  във всеки клон на Банка Пиреос

  Необходими документи:

  • Искане декларация
  • Копие от личната карта
  • Документ за доход в зависимост от източника на доход
  • При кредит за рефинансиране, допълнително се изисква предоставяне на договора за кредит и погасителен план на кредита от насрещна банка
  • Други документи по преценка на Банката

  Изисквания и ред за предоставяне на кредити

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  1000 30000 6 120 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice