En

Промоционален потребителски кредит

 • Размер: до 30 000 лв., минимум 1 000 лв.

  Валута: Лева

  Срок на погасяване: до 120 месеца (60 месеца за суми до 5 000 лв.), минимум 6 месеца

  Обезпечение: за суми над 10 000 лева най-малко един поръчител. Tова изискване не се прилага в случаите на рефинансиране на съществуващи задължения.

  Лихвен процент: Променлив лихвен процент, формиран от шестмесечен SOFIBOR плюс надбавка. Шестмесечния SOFIBOR се актуализира, на първия работен ден на всяко календарно шестмесечие (виж Лихвена методология). За формиране на променливия лихвен процент, към момента е възприета стойност на шестмесечния SOFIBOR към първия работен ден на текущото календарно полугодие в размер на 0,343%.

  Лихвен процент

  с превод на заплата

  7,70%

  без превод на заплата

  9,70%

  при рефинансиране на кредити с общ размер над 10000 лв. (с превод на заплата)

  7,10%

  Допълнителни изисквания: 1) сключване на Застраховка "Живот", съгласно политиката на Банката; 2) сключване на рамков договор за издаване на дебитна карта при двата варианта на промоционалната оферта с превод на заплата

  Усвояване на кредита: Еднократно

  Виж: представителен пример

  Погасяване на кредита: Равни месечни анюитетни вноски

  Допълнителен бонус към всеки кредит с размер над 3000 лв.:  Кредитна карта Visa / MasterCard (по избор) с предварително одобрен лимит от 500 лв. и без годишна такса за целия срок на кредита.

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  !!! Уважаеми клиенти, вижте условията по кампанията за промоционален  потребителски кредит от Банка Пиреос за клиенти подали искане и усвоили потребителски кредит в периода 5.11.2016г. до  30.12.2016г.  тук.

  Основните такси

  • Такса за разглеждане на документи:  Без такса
  • Такса за оценка на кредитния риск (дължима при одобрен кредит)

  60 лв. –  за суми до 5000 лв.;

  90 лв. – за суми от 5000,01 лв. до 10000 лв.;

  120 лв. – за суми от 10000,01 лв. до 20000 лв.; 

  150 лв. – за суми от 20000,01 лв. до 30000 лв.

  • Такса предоговаряне и предсрочно погасяване съгласно Тарифата на Банката.

  Всички неупоменати такси са съгласно Тарифата на Банката.

  Представителен пример

  При кредит в размер на 5000 лева, срок на изплащане 5 г., и при лихвен процент 7,70%: ГПР 8,51%, обща дължима сума 6099,94 лева и месечна вноска 100,67 лева. ГПР не включва разходите за застраховка „Живот“ и таксите за обслужване на дебитната карта.

  Тук може да изчислите Вашия кредит.

  Може да кандидатствате  във всеки клон на Банка Пиреос

  Необходими документи:

  • Искане декларация
  • Копие от личната карта
  • Документ за доход в зависимост от източника на доход
  • При кредит за рефинансиране, допълнително се изисква предоставяне на договора за кредит и погасителен план на кредита от насрещна банка
  • Други документи по преценка на Банката

  Изисквания и ред за предоставяне на кредити

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  1000 30000 6 120 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice