En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Междубанкови преводи

Междубанковите преводи в чуждестранна валута се извършват чрез SWIFT (чрез изполване на кореспондентски банки или TARGET2) и SEPA SEPA (чрез използване на SEPA кредитен превод).

Междубанкови преводи - изходящи

Необходими документи:

За да наредите извършването на междубанков превод в чуждестранна валута, е необходимо да попълните:

1) Нареждане за превод по образец. Нареждането за превод може да бъде депозирано в банката и чрез winbank.

2) Статистическа форма по чл. 3, ал.1 от Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс. Статистическата форма се попълва от вас само за преводи между местни и чуждестранни лица в страната и за презгранични преводи и плащания на стойност, равна или надвишаваща 100 000 лв., или тяхната равностойност в чуждестранна валута.

3) Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Декларацията се попълва за всеки превод на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута.

4) За презгранични преводи и плащания към трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута е необходимо да предоставите сведения и документи, които удостоверяват основанието и размера на превода или плащането, както и декларация съгласно Наредба № 28 на БНБ за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна.

Срокове за извършване на преводите:

Крайните срокове за подаване на платежни нареждания и прилаганите вальори за изпълнение на плащания, можете да видите в раздел “Краен срок и вальори” в Тарифата на банката.

Цени:

Таксите и комисионите, прилагани от Банка Пиреос България АД за изпълнението на преводи в чуждестранна валута, можете да видите в Тарифата на банката.


Междубанкови преводи - входящи


Единственото условие да получите превод в чуждестранна валута по ваша сметка в Банка Пиреос България АД е да изпратите на контрагента си вашите точни банкови детайли, които трябва да включват следната информация:

  • Пълно име на получателя
  • Адрес на получателя
  • IBAN
  • Банка: Piraeus Bank Bulgaria AD, Sofia
  • SWIFT код: PIRB BG SF

Цени:

Таксите и комисионите, прилагани от Банка Пиреос България АД за изпълнението на входящи преводи в чуждестранна валута, можете да видите в Тарифата на банката.