En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Информация за EMIR

С приетия на 04 юли 2012 от Европейския парламент и Съвет Регламент 648/2012, относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR), се въведоха редица нови изисквания по отношение на сключването и изпълнението на договорите за извънборсови деривати.

EMIR e пряко приложим регламент на Европейския Съюз, чиято цел е да определи точни правила за транзакции с извънборсови и борсови деривати, базирани върху различни активи, като валути, лихвени проценти, ценни книжа, стоки и други, като например фючърси, форуърди, опции, суапове.

EMIR е въведен като резултат от решението на Г20 през 2009 да регулира пазара на извънборсови деривати в по-голяма дълбочина, с цел да увеличи прозрачността на дериватния пазар и да намали системния риск в глобалната финансова система причинен от транзакции с деривати. EMIR е част от регулаторния пакет на Европейския Съюз за постигане на тези цели и е Регламент с пряко действие за страните членки на Европейския съюз.

Това поражда задължения за Банка Пиреос България АД и нейните клиенти сключили сделки с деривати (фючърси, форуърди, опции, суапове и др.) за докладване на сделките пред Регистър на транзакции (TR) и отчитане на всички параметри по тях до изтичане на срока на сделката, нейното прекратяване или настъпване на падеж.

Задължението да се отчитат сделките се отнася до всички контрагенти по сделки с деривати като единствено физическите лица правят изключение.

Контрагентите осигуряват отчитане на  данните за всеки сключен от тях договор за деривати, както и за всяка промяна или прекратяване на договор, пред регистър на транзакции по техен избор. Задължението за докладване може да бъде делегирано към контрагент по сделката или трета страна. Данните се отчитат не по-късно от първия работен ден след деня на сключването, промяната или прекратяването на договора.

EMIR влиза в сила от 16 август 2013 с издаването от Европейския орган за ценни книжа и пазари   на разрешение за извършването на дейност на първия Регистър на транзакции (TR), като различни регулации и изисквания по прилагането на регламента влизат в сила постепенно през 2013 и 2014 г.

Съгласно разпоредбите на Регламента, считано от 12.02.2014 г. контрагентите по договори за валутни сделки следва да докладват пред Регистър на транзакции определени данни за всички осъществени транзакции.

Съгласно EMIR контаргентите по сделките, както и самите сделки трябва да бъдат недвусмислено идентифицирани. За целта  се разработва Legal Entity Identifier (LEI), който е нов глобален идентификатор за идентифициране на юридически лица, контрагенти по финансови транзакции. Докато формата на (LEI) и принципите по издаване му бъдат финализирани, ще бъде използван „временен" (LEI) код (или pre- LEI). Всички сделки, съответно трябва да бъдат докладвани посредством техния уникален идентификатор – Unique Trade Identifier (UTI).

Придобиването на (LEI) е задължение на всяка от страните по сделка с деривати. Банка Пиреос България АД може да откаже да сключи сделка с деривати с клиенти, които нямат изисквания идентификатор. Организации, които издават LEIs са изброени на следния интернет адрес: http://www.leiroc.org/list/leiroc_gls/tid_162/index.htm . Разходите свързани с придобиването и поддръжката на LEI (или еквивалентен идентификатор) са за сметка на клиента.

Във връзка с изпълнението на горепосочените задължения, е необходимо клиентите на Банка Пиреос България по договори за валутни сделки или договори за инвестиционно посредничество, сключващи сделки с деривати, да декларират пред Банката за техния избор относно:

  • начина на докладване на данните за сключените от тях сделки с деривати с Банка Пиреос България пред Регистър на транзакции (самостоятелно, чрез делегиране на задължението на Банка Пиреос България, чрез делегиране на трето лице);
  • страната, която ще генерира изискуемия за всяка сделка UTI-код (генериран от Банката UTI-код или самостоятелно);
  • генерирането на UTI-кодове и докладването пред Регистър на транзакции на сделките, сключени преди 12.02.2014 г. („backloading”);
  • категоризиране като клиент „Нефинансов контрагент“ - под задължителния клирингов праг или над  задължителния клирингов праг;
  • срокът, в който ще бъде представена информация относно регистрирания LEI-код на клиента;

Банка Пиреос България АД има възможността да предложи на своите клиенти пълния набор от услуги свързани с докладването на информацията  за всички сключени сделки пред избрания от Банката Регистър на транзакции – REGIS-TR S.A.-Люксембург.

Банка Пиреос България предлага на своите контрагенти докладването на сключените с тях сделки, генерирането на UTI-кодове за новите сделки и за тези, сключени преди 12.02.2014 г. подлежащи на докладване пред Регистър на транзакциите.

В случай, че желаете да се възползвате от услугите по генериране на UTI-кодове и докладване на данните за сключените сделки с валутни деривати и други деривати, които Банка Пиреос България АД предлага на своите контрагенти е необходимо да се подпише изрична Деклрация към съществуващия Договор за валутни сделки или Договор за инвестиционно посредничество.

За съдействие и допълнителна информация относно приложението на Регламент 648/2012 за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR) можете да се свържете на телефоните на Дирекция „Ликвидност и финансови пазари“ – 028169206; 028169201; 028169204.