En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Капиталови пазари

Банка Пиреос България АД е вписанa като инвестиционен посредник в регистрите на Комисията по финансов надзор /КФН/ с решение №Р-05207 от 26.06.1997 г. под №РГ-03-0113. Банката е вписана (пререгистрирана) в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 831633691, със седалище и адрес на управление в гр. София, община Столична, район Младост, бул. Цариградско шосе № 115Е.

Банката притежава Лиценз за извършване на банкова дейност №101-00013 от 02.03.1994 г., актуализиран със Заповеди №100-000484 от 03.10.1997 г., №100-00503 от 18.11.1999 г., №РД 22-0855 от 07.05.2007 г. и № РД22-2260 от 16.11.2009 г., издадени от Управителя на Българска Народна Банка (БНБ)

Чрез Банка Пиреос България и нейните партньорски брокерски компании Вие имате възможност за достъп до всички основни борси и пазари (за търговия на акции, облигации, фючърсни контракти, суровини и др.). Списъкът с пазарите, на които бихте могли да инвестирате чрез нас можете да откриете в секцията - Списък на пазарите и работно време.

Ако желаете да купите акции на конкретна компания или да търгувате производни финансови инструменти, за да управлявате портфейла си от инвестиции, проверете нашите условия и качество на обслужване.

Банка Пиреос България предлага на своите клиенти широка гама от услуги свързани с местния капиталов пазар - БФБ София: търговия чрез брокер, директен достъп до борсата чрез интернет приложението за търговия COBOS, репо сделки (споразумения за обратно изкупуване (финансиране)) с ценни книжа на предварително одобрени емитенти и др. Подробна информация можете да намерите в секцията - Търговия на Българска Фондова Борса.