En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Търговия на Българска Фондова Борса

Банка Пиреос България АД е лицензиран от Комисията по ценни книжа инвестиционен посредник, член е на "Българска Фондова Борса - София" АД и "Централен Депозитар" АД. Банката предлага следните услуги по инвестиционно посредничество  на своите клиенти на българския капиталов пазар:

  • Търговия с корпоративни акции и облигации, листнати на Българската фондова борса.
  • Търговия с компенсаторни инструменти (компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи, поименни компенсационни бонове).
  • Записване на акции при увеличения на капитала.
  • Участие в борсова приватизация на дялове от държавни компании и анализ на приватизационни сделки.
  • Онлайн търговия на БФБ чрез електронната система за търговия COBOS.
  • Управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари.
  • Първично публично предлагане на ценни книжа.
  • Поемане на емисии на ценни книжа.
  • Консултации по инвестиционни проекти.
  • Организиране на търгово предлагане за изкупуване на ценни книжа.

Таксите и комисионите за сделки на българския капиталов пазар и за съхранение на финансовите инструменти са описани в извадката от Тарифата на Банката.

За въпроси и допълнителна информация можете да се обърнете към Дирекция „Ликвидност и финансови пазари”:

02/816 9 205 – Нанко Иванов
02/816 9 203 – Юри Пчеларов
e-mail: Brokers@piraeusbank.bg