En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Извън борсови сделки

Извънборсови сделки

Във връзка с изискванията за прозрачност на сделките с финансови инструменти съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти и Регламент 600/2014 на ЕС, в този раздел можете да намерите нормативно изискуемата информация за всяка сделка, сключена чрез Банка Пиреос България АД извън регулираните пазари на акции, облигации, държавни облигации и други финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар или многостранна система за търговия в България, Европейския съюз или трети държави.

Оповестяваната информация съдържа данни за вида, емисията, издателя на финансовите инструменти, основния пазар (най-ликвидният или официален пазар, на който се търгуват съответните ФИ), обема (брой или номинал), цената*, сумата, валутата и часът на сделката с ФИ - предмет на сделката.

*В таблицата, цената съответстваща на сключената сделка е посочена като:

за брой – за дяловите инструменти: акции, акции на ДСИЦ, права, варанти, дялове на колективни инвестиционни схеми и др.;

за 100 единици  от номинала – за дълговите ценни книжа: български и чуждестранни ДЦК, корпоративни, ипотечни, общински облигации.  

В този ден няма извършени сделки

Вид ISIN Емитент Код на основен пазар Борсов код Обем Цена* Сума Валута Час