En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Извън борсови сделки

Във връзка с изискванията на чл. 38, ал. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), в този раздел можете да намерите нормативно изискуемата информация за всяка сделка, сключена чрез Банка Пиреос България АД на извън регулиран пазар, с акции, допуснати до търговия на регулиран пазар. Оповестяваната информация съдържа данни за вида, емисията, броя и единичната цена на финансовите инструменти - предмет на сделката. 

В този ден няма извършени сделки

Вид Борсов код Емитент Обем (лотове) Цена Сума Валута Час