En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

РЕПО сделки с ценни книжа търгувани на БФБ

Банка Пиреос България АД дава възможност на своите клиенти – физически лица да сключват РЕПО сделки с ценни книжа на водещи компании търгувани на БФБ, които отговарят на критерии за ликвидност и са одобрени от Банката.

РЕПО сделката е договорно споразумение за финансиране с обезпечение ценни книжа. Двете страни по сделката се споразумяват да си прехвърлят ценни книжа, като продавачът (т.е. заемополучателят) поема ангажимент за обратното им изкупуване по определена цена на определена бъдеща дата.


Условия:

  • Финансиране по РЕПО сделка -  не повече от 50% от пазарната цена/стойност на ценните книжа.
  • Срок на РЕПО сделка - 91 дневен, с възможност за подновяване.
  • Лихва - в размер на 3м Софибор + 8.0%. Лихвата е включена в цената на обратно изкупуване и се заплаща при сделката за обратно изкупуване.
  • Общ размер на РЕПО сделките на един клиент – до 80 000 лева, с възможност за още 70 000 лева, от определени от Банката ценни книжа.
  • Съобщения при спадове (margin call) - при спад от 30% от пазарната цена на сключване на РЕПО сделката, клиентите получават предупредително съобщение (margin call), че трябва да се предостави допълнително обезпечение. Ако не се предостави такова, възможно е да започне процес на разпродажба на ценните книжа, предоставени като обезпечение.
  • Откриване на сметка за РЕПО сделки - клиента трябва да е клиент на Банката и да има открита отделна сметка за РЕПО сделки.
  • Такса за РЕПО сделка - 30 лева за всяка една емисия акции, която се внася в сметката за РЕПО сделки в деня на сключване на РЕПО сделката.
  • Такса за предсрочно прекратяване - няма. При предсрочно прекратяване лихвата, която заплаща клиента е само периода, за който е съществувала РЕПО сделката. Клиента подписва анекс към договора за новите параметри на сделката за обратно изкупуване.
  • Всяко подновяване се приема за нова РЕПО сделка, при текущите пазарни условия, съответното лихвено ниво и такса.

 

Списък с акциите, които Банката приема като обезпечение по РЕПО сделки можете да намерите тук.