En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Търговия с валута

Банка Пиреос АД предлага на своите клиенти всички видове валутни сделки (касови и по сметка) във всички основни валути без комисиона и по пазарен курс, съобразен с междубанковия пазар в страната и международните валутни пазари.

За суми над BGN 10 000 или равностойността им в друга валута, нашите клиенти ще получат преференциален курс договорен директно с Отдел "Валутни и парични операции" към Дирекция "Ликвидност и капиталови пазари".

Сделки до BGN 10 000 се сключват на официално обявеният курсов бюлетин на банката.

Обмяна на валута в брой и по сметка може да се извърши както в Централно управление на банката, така и във всички клонове на банката в страната.

  • Сделки с бъдещ вальор
  • Сделки с Днешен, Утрешен или Спот вальор
  • Валутен суап

ВНИМАНИЕ! Всички валутни сделки на Банка Пиреос България АД и нейните клиенти, с вальор различен от Днешен, подлежат на задължително докладване и отчитане на всички параметри по тях до изтичане на срока на сделката, нейното прекратяване или настъпване на падеж пред Регистър на транзакции (TR). Изискването е въведено с  приетия на 04 юли 2012 от Европейския парламент и Съвет Регламент 648/2012, относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR). Подробна информация относно EMIR можете да намерите в секцията Информация за EMIR