En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Валутен суап

Валутният суап е сделка, при която едната страна купува определено количество валута на моментния спот курс и едновременно с това продава обратно същото количество от същата валута с вальор повече от 2 работни дни в бъдещето. Втората сделка е форуърдна и се сключва със същия контрагент, с който се сключва и първата (спот сделката).

Трябва да се има предвид, че няма никакви пречки и двете сделки в рамките на валутния суап да бъдат с бъдещи вальори.

С други думи, валутните суапи могат най-общо да се разделят на спот/форуърд и форуърд/форуърд.

ВНИМАНИЕ! Всички валутни сделки на Банка Пиреос България АД и нейните клиенти, с вальор различен от Днешен, подлежат на задължително докладване и отчитане на всички параметри по тях до изтичане на срока на сделката, нейното прекратяване или настъпване на падеж пред Регистър на транзакции (TR). Изискването е въведено с  приетия на 04 юли 2012 от Европейския парламент и Съвет Регламент 648/2012, относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR). Подробна информация относно EMIR можете да намерите в секцията „Информация за EMIR