En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Сделки с бъдещ вальор

Предлагаме на клиентите си сделки с вальор до 12 месеца. Курсът на сделката зависи от цената на валутата към спот вальора + начислените суапови числа до вальора на сделката.

Пример за сделки с бъдещ вальор: 

За разлика от спот валутните сделки, валутните срочни сделки (форуърдите) са сделки с валута с вальор след повече от два работни дни.

За разлика от фючърсния договор, форуърдът е извънборсов инструмент, който не предполага стандартни обеми и срокове. Той (форуърдът) обикновено се използва от търговци, които са изложени на валутен риск. 

Форуърдният курс не е прогнозен курс, а представлява лихвения диференциал между валутите, участващи във валутната двойка. 

По-детайлен преглед с пример можете да разгледате в секцията "Управление на валутния риск".

ВНИМАНИЕ! Всички валутни сделки на Банка Пиреос България АД и нейните клиенти, с вальор различен от Днешен, подлежат на задължително докладване и отчитане на всички параметри по тях до изтичане на срока на сделката, нейното прекратяване или настъпване на падеж пред Регистър на транзакции (TR). Изискването е въведено с  приетия на 04 юли 2012 от Европейския парламент и Съвет Регламент 648/2012, относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR). Подробна информация относно EMIR можете да намерите в секцията „Информация за EMIR