En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Сделки с Днешен, Утрешен или Спот вальор

Най-разпространеният тип сделки осъществявани на пазара. Могат да бъдат както валута срещу лев, така и валута срещу валута. Курсът зависи от стойността на валутната двойка на местния или международните пазари в момента на сключването на сделката.
Основното изискване от страна на банката при този тип сделки е клиентите да разполагат с парите по сметката, която ще бъде дебитирана.

Пример за сделки с днешен вальор

Спот курсът представлява цената на една валута, измерена в друга - например цената на един щатски долар, дадена в левове. Спот курсовете на всички валути, котирани срещу щатския долар (USD), се определят като основни валутни курсове, в останалите случаи говорим за кросове.

Част от съществуващите валути се определят от пазара като главни - такива са щатският долар (USD), еврото (EUR), британската лира (GBP), швейцарския франк (CHF) и японската йена (JPY).

На валутния пазар под дата на спота се разбира два работни дни след датата на сключване на сделката. Този период е нужен за подготовката по реалното извършване на сделката - например за изготвяне на необходимите документи, за синхронизиране плащанията, когато държавите, с чиито валути е сключена сделката, се намират в различни часови зони, и други. Датата на спота не може да бъде събота или неделя, както и дата, която е обявена за официален празник в една от двете държави, чиито валути са обект на сделката - в такъв случай като дата на спота се определя първият работен ден, следващ почивния ден или празника.

Възможно е страните да се уговорят сделката да бъде извършена на дата, предхождаща спот-датата, т.е. на същия ден, на който сделката е сключена, или на следващия работен ден. Тогава говорим съответно за "вальор (дата) днес" и "вальор (дата) утре". Курсът при сделки с вальор днес или с вальор утре, разбира се, е различен от спот курса, като разликата отразява лихвения диференциал (разликата в лихвените равнища) на двете валути.

Директно и индиректно котиране

На валутните пазари във всяка държава местната валута се котира срещу щатския долар и другите чужди валути на една от двете бази - директна или индиректна (реципрочна).

  • Директната котировка показва колко на брой единици от местната валута са необходими за закупуване на една единица от чуждата валута. Например в България по този начин се котира USD/BGN:

2.1600 - 2.1616 USD/BGN

означава 2.1600 "купува" и 2.1616 "продава" лева за 1 долар, съответно ако желаете да продадете или да купите долари.

  • Обратно, индиректната или реципрочна котировка дава броят единици чужда валута необходими за закупуване на една единица от местната валута. Този тип котиране се използва например при котирането на GBP/USD: 

    1.44 00 - 1.44 10 GBP/USD

    означава 1.4400 "купува" и 1.4410 "продава" щатски долара за 1 британски паунд, съответно ако желаете да продадете или да купите долари. 

    Котирана и базова валута

    Спот курсът представлява цената на една валута, това е т.нар. базова валута, измерена в друга - котираната валута. Най-често за базова валута се използва щатският долар. Например при USD/BGN базовата валута е щатският долар, тъй като котировката за "купува" и "продава" се дава като левове за един долар. А в случая на индиректната котировка GBP/USD базовата валута е британския паунд, тъй като котировката за "купува" и "продава" се дава като щатски долари за един паунд.

ВНИМАНИЕ! Всички валутни сделки на Банка Пиреос България АД и нейните клиенти, с вальор различен от Днешен, подлежат на задължително докладване и отчитане на всички параметри по тях до изтичане на срока на сделката, нейното прекратяване или настъпване на падеж пред Регистър на транзакции (TR). Изискването е въведено с  приетия на 04 юли 2012 от Европейския парламент и Съвет Регламент 648/2012, относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR). Подробна информация относно EMIR можете да намерите в секцията „Информация за EMIR