En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Информация по ЗПФИ (MiFID)

Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID) 

От 01.11.2007 г. в Европейския съюз е в сила Директива за пазарите на финансови инструменти /MiFID/, чиято цел е хармонизиране на регулациите, процедурите и изискванията свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на общността.

България, в качеството си на държава-членка на съюза въвежда изискванията на Директива за пазарите на финансови инструменти /MiFID/ в местната нормативна уредба, чрез приемането на Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, които както и MiFID са в сила от 01.11.2007 г.