En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Информация по ЗПФИ (MiFID)

Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID) 

Уважаеми клиенти,

От 03.01.2018 г. в Европейския съюз са  в сила Регламент 600/2014/ЕС и новата Директива 2014/65/ЕС за пазарите на финансови инструменти и /MiFID II/, чиято цел е да надградят предишните европейски регулации и чрез засилването на прозрачността на финансовите пазари да се доведе до укрепването на финансовата система на съюза.

За постигането на горната цел се разширява обхвата на финансовите инструменти подлежащи на докладване към местните регулатори, независимо от мястото на търговия, на което е сключена сделката, включително и сделките на извънборсов пазар.

С MiFID II се създават нови участници на финансовите пазари, свързани с докладването и оповестяването на сделките свързани с финансови инструменти (оторизирани механизми за докладване и оторизирани механизми за публикуване), включително се въвежда изискване за синхронизирането на часовниците на регулираните пазари, многостранните и организираните системи за търговия на финансови инструменти.

България, в качеството си на държава-членка на съюза въвежда изискванията на Директива за пазарите на финансови инструменти / MiFID II/ в местната нормативна уредба, чрез приемането на Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба 58 на Комисията за финансов надзор за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги, които влизат в сила от 16.05.2018 г.

С въвеждането на MiFID II и засилените регулации свързани с въвеждането на механизми за ограничаването на възможностите за манипулиране на финансовите пазари и предотвратяването на изпирането на пари чрез тях, се въвежда изискването за сключването на сделки с финансови инструменти всички юридически лица в ЕИП да притежават LEI-код.

LEI-кодът (Legal Entity Identifier) представлява буквено-цифров номер от 20 символа, който идентифицира уникално всяко едно юридическо лице за целия свят.

Придобиването на (LEI) е задължение на всяка от страните по сделка с финансови инструменти (акции, облигации, ДЦК, дялове на КИС, права, варанти, деривати). Банка Пиреос България АД може да откаже да сключи договори или сделка с финансови инструменти с клиенти, които нямат изисквания идентификатор.

В България, „Централен депозитар“ АД има сключен договор за агентство с KDD Central Securities Clearing Corporation /KDD-LEI/, Словения, акредитирано звено за присвояване на LEI кодове от GLEIF, и приема заявки за издаване на LEI кодове за всички заинтересовани юридически лица на интернет адрес: https://lei.csd-bg.bg/.

Организации, които издават LEI-кодове са изброени на следния интернет адрес: http://www.leiroc.org/list/leiroc_gls/tid_162/index.htm. Разходите свързани с придобиването и поддръжката на LEI са за сметка на клиента

Всички клиенти на Банка Пиреос България АД ползващи услугите по инвестиционно посредничество могат да насочват своите жалби и сигнали за нередности до Сектор Клиентска Удовлетвореност на имейл: customercare@piraeusbank.bg, или на адрес София 1784, бул. "Цариградско шосе" 115Е