En

Паричен пазар - Репо сделки

Банка Пиреос България АД предлага репо сделки на своите клиенти с български ДЦК, държавни облигации на страните от ЕС и САЩ. Минималната сума на сделката е 50,000 единици в лева, евро и щатски долари.