En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Ескроу сметка

"Ескроу-сметка" е разплащателна сметка, открита при Банката, със специално предназначение, определено като такова от страните по договора и непротиворечащо на приложимия закон, с режим на използване, уговорен от страните в договора.