En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Инвестиционен кредит за стоматолози с професионална практика от мин. 6 месеца

Сума: до BGN 600 000

Валута: BGN, EUR

Цел на кредита:

 • Покупка на стоматологично оборудване
 • Покупка, довършителни работи и реконструкция на недвижим имот за стоматологичен кабинет

 Лихвeн процент:

РЛП за кредити в лева/3м EURIBOR + надбавка по договаряне

Срок на кредита:

 • До 240 месеца за покупка на имот
 • До 84 месеца за покупка на оборудване
 • До 12 месеца гратисен период за главницата по кредита

Погасяване:

 • Месечни вноски (главница + лихва)
  или
 • Анюитетни месечни вноски

Обезпечение: 

 • Първа по ред ипотека на недвижим имот – при покупка на имот за стоматологичен кабинет
 • Залог на оборудването – при покупка на стоматологично оборудване
 • Собствениците на дружеството са солидарни длъжници по кредита
 • Залог на всички сметки на кредитополучателя в Банката

Такси :

 • Молба за кредит (комплект от документи за кредит) – без такса
 • Предварително проучване и изготвяне на становище за заведената молба за използване на банков кредит - 0.1 % мин. BGN 50
 • Такса за разглеждане и обработка - 1 % при усвояването, минимум BGN 100
 • 0.80 % за всяка следваща година върху остатъка на кредита.
 • Други такси съгласно тарифата на банката.

Бонус : Овърдрафт или ПОС овърдрафт по разплащателна сметка до 10% от одобрения кредит без такси.

За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002 или на всеки един от бизнес центровете или  клоновете  на банката, както и  да ни изпратите запитване през формата за контакт .