En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Гаранционна схема с в подкрепа на земеделските производители

„Банка Пиреос България“ АД  подписа споразумение с  „Национален гаранционен фонд“ ЕАД за издаване на гаранции по кредити за допълване на обезпечението на предприятия, одобрени за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.), както и предприятия от сектор „Животновъдство“ и „Растениевъдство“. 

Кредитополучател може да бъде всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество , което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността,  правната и организационната си форма , което е регистрирано като земеделски производител и/или е бенефициент по ПРСР 2014-2020.

Максимален гаранционен процент на кредит -50 % /покрива само главницата/

Гаранционен лимит на кредитополучател и свързаните с него лица : до 3  милиона лева.

Максимален срок на гаранцията: до 31.07.2021г.

Предназначение на кредитите:

1. Инвестиции;

2. Оборотни средства;

3. Издаване на банкови гаранции

Срок за включване на кредити в гарантираните портфейл - до 31.07.2018 г.