En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Кредити за микро, малък и среден бизнес по партньорска програма “НАПРЕД“

Кредити за микро, малък и среден бизнес по програма “НАПРЕД“ , осъществявана в партньорство с "Българска Банка за Развитие" АД

Кой може да кандидатства: Микропредприятия, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за МСП , регистрирани и осъществяващи стопанска дейност в България.

Цел на кредита: оборотни средства и инвестиции.

Валута: BGN или EUR

Срок кредита: мин. 12 месеца /  макс.120 месеца

Сума на кредита: Максималната експозиция към кредитополучател и/или свързани с него лица не може да надхвърля 3 000 000  /три милиона/ лева, или равностойността им в евро.

Обезпечение: Съгласно вътрешните правила на  Банката и предвиденото в Договора с  ББР АД

Лихва: 3М EURIBOR + надбавка до 4,7 %

Такси и комисионни : Съгласно тарифата на Банката ; Без комисиона за управление на кредита