En

Кредити за земеделски производители по програма на ББР

Кредити за земеделски производители по програмата на "Българска Банка за Развитие" АД 

Кой може да кандидатства: земеделските производители по смисъла на § 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за подпомагане на земеделските производители, вписани в регистъра при Министерство на земеделието и храните. 

Цел на кредита: оборотни средства и инвестиционни цели 

Валута: BGN

Срок кредита: по договореност 

Сума на кредита: Максималната експозиция към един краен кредитополучател и/или свързани с него лица не може да надхвърля 500 000 /петстотин хиляди/ лева.

Обезпечение: Съгласно стандартните изисквания на "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД

Лихва: до 5.75% годишно

Без комисиона за управление на кредита

За да разберете повече за този продукт, може да се обадите във всеки един от бизнес центровете или  клоновете  на банката, както и  да ни изпратите форма за контакт .