En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Кредити за земеделски производители по програма на ББР

Кредити за земеделски производители по програмата на "Българска Банка за Развитие" АД 

Кой може да кандидатства: земеделските производители по смисъла на § 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за подпомагане на земеделските производители, вписани в регистъра при Министерство на земеделието и храните. 

Цел на кредита: оборотни средства и инвестиционни цели 

Валута: BGN

Срок кредита: по договореност 

Сума на кредита: Максималната експозиция към един краен кредитополучател и/или свързани с него лица не може да надхвърля 500 000 /петстотин хиляди/ лева.

Обезпечение: Съгласно стандартните изисквания на "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД

Лихва: до 5.75% годишно

Без комисиона за управление на кредита

За да разберете повече за този продукт, може да се обадите във всеки един от бизнес центровете или  клоновете  на банката, както и  да ни изпратите форма за контакт .