En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Земеделски кредити срещу субсидия по Схеми и мерки за директни плащания

Кредитополучатели: Микро, малки и средни предприятия – земеделски производители и животновъди (физически и юридически лица), с минимум 3 години дейност

Цел: Краткосрочно финансиране за оборотни средства

Максимална сума на кредита:  400 000 лв.

До 95% от сумата на субсидията по следните схеми:

 • Схема за единно плащане на площ – СЕПП
 • Зелени плащания
 • Схема за преразпределително плащане – СПП
 • Схема за обвързана подкрепа за животни

До 60% от актуално изплатените субсидии за Кампания 2015 по следните мерки:

 • Мярка 10 - Агроекология и климат от ПРСР 2014-2020
 • Мярка 11 - Биологично земеделие от ПРСР 2014-2020
 • Мярка 12 - Натура 2000 от ПРСР 2014-2020

Валута: BGN

Лихва:

Минимум  3MSOFIBOR +5 %

Максимум 3MSOFIBOR +7 %

Срок на кредита: До получаване на субсидията за съответната година.

Плащане на лихвата: Всеки месец

Погасяване: Автоматично при получаване на субсидията

Обезпечение:

 1. Поемане на задължения за солидарна отговорност от страна на собствениците на фирмата
 2. Особен залог на вземания от очаквани субсидии по Директни плащания за съответната година
 3. Залог на всички текущи и бъдещи вземания по сметки на кредитополучателя в банката.

Такси:

 • 1% годишно, върху сумата на кредита, минимум BGN 100

За да разберете повече за този продукт, може да се обадите във всеки един от бизнес центровете или клоновете на банката, както и да ни изпратите форма за контакт .