En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Земеделски кредити срещу субсидия по Схеми и мерки за директни плащания

Продуктът е предназначен само за регистрирани Земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители, които са получавали субсидии през последните 2 години без санкции и имат отлична кредитна и бизнес история.

Основна цел на кредита е да осигури мостово финансиране за оборотни средства срещу субсидии по схеми и програми за директни плащания. Може да бъде оформен като овърдрафт по разплащателна сметка или кредитна линия.

Максимален размер

До 500 000 лв.

 

Максималният размер на финансиране, независимо от етапа на който се кандидатства (на Анкетна карта за регистрация,  Заявление или Удостоверение за подпомагане на земеделски производител) се определя по следните правила:

 

1. За  финансиране по следните мерки:

  • Схема за единно плащане на площ – СЕПП
  •  Зелени плащания
  •  Схема за преразпределително плащане – СПП
  •  Схеми за обвързана подкрепа

максималният кредитен лимит, за който  клиентът може да кандидатства е по-малкото от:

-          100% от размера на очакваната субсидия за текущата кампания  или

-          100% от субсидията през предходната кампания, ако очакваната субсидия е по-малка

 

2. При финансиране по следните мерки:

  • Мярка 10 - Агроекология и климат от ПРСР 2014-2020
  • Мярка 11 - Биологично земеделие от ПРСР 2014-2020
  • Мярка 12 - Натура 2000 от ПРСР 2014-2020,

максималният кредитен лимит е до 70% от изплатените  субсидии за предходната кампания (съгласно представено извлечение от банкова сметка).

При всички случаи оценката на кредитния риск по отношение структура на сделката и възможност за плащане на кредитополучателя ще е решаваща за определяне на точния размер на кредита.

Валута

Лева

Лихвен %

Променлив лихвен процент формиран от РЛП + надбавка

Срок на кредита

До изплащане на пълния размер на очакваното подпомагане, но не по-късно от 30.06 на следващата година (до крайния срок за плащане на субсидиите)

Такси и Комисиони

По Тарифа на Банката

Обезпечение

 

Включване на солидарна отговорност от страна на трети лица;

Залог на вземания по сметки в Банката;

Залог на субсидията

Други допустими и приемливи за Банката обезпечения.

Ипотека върху недивижим имот

Погасяване

Задължително е ежемесечно погасяване на дължимите лихви. Главницата се погасява с получената субсидия.

За да разберете повече за този продукт, може да се обадите във всеки един от бизнес центровете или клоновете на банката, както и да ни изпратите форма за контакт .