En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Кредити със средства на ДФЗ за инвестиции в селското стопанство

Съвместна програма с Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) за финансиране на проекти, одобрени от ДФЗ по Кредитна Схема за инвестиции в селското стопанство.

Кредитополучатели: Физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители в областните дирекции "Земеделие и гори" на МЗХ

Цел: за реализация на проекти в следните направления:

- Растениевъдство - създаване, възстановяване и отглеждане на трайни насаждения и инвестиции в оранжерийното производство

- Животновъдство - създаване и оборудване на животновъдни ферми и закупуване на чистопородни, хибридни и стокови животни
- Техническо обезпечаване - закупуване на нова техника, оборудване и инвентар, използвани в селското стопанство

Сума на кредита:
до 70 % от сумата на проекта

Валута: BGN 

Лихва: 7% годишно

Срок на кредита: Съгласно изискването на ДФЗ

Гратисен период: По договаряне

Усвояване: Срещу разходооправдателни документи

Погасяване: По договаряне

Обезпечение:

  • Ипотека на недвижим имот, залог на ДМА
  • Договор за финансово обезпечение
  • Други по преценка на банката

Такси: съгласно тарифата на Банката