En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Микрокредит до 75 000 лева

Валута: BGN, EUR

Лихва: 3М СОФИБОР + 6 % 3М ЮРИБОР + 6%

Цел: Покупка на машини, оборудване или недвижим имот 

Срок на кредита:

  • до 36 месеца за покупка на машини, оборудване
  • до 84 месеца при покупка на недвижим имот

Гратисен период: до 3 месеца

Обезпечение:

  1. Особен залог на закупените машини и оборудване или ипотека на закупения имот
  2. Особен залог на всички текущи и бъдещи вземания по сметки на клиента в Банката.
  3. Поемане на задължения за солидарна отговорност от страна на собствениците на фирмата

Такса за управление (годишна такса)

  • 1 % върху сумата на одобрения кредит за първата година     
  • 1 % върху остатъка по кредита всяка следваща година

Усвояване : Срещу представяне на разходооправдателни документи

Погасяване: Равни месечни вноски 

Други условия: Фирмата следва да има минимум 3 години бизнес история и да има декларирана годишна печалба.

За да разберете повече за този продукт, може да се обадите във всеки един от бизнес центровете или  клоновете  на банката, както и  да ни изпратите форма за контакт .