En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

ПОС Овърдрафт

ОВЪРДРАФТ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА С ПОС ТЕРМИНАЛ

Сума:

  • До 90 % от средномесечния оборот през ПОС терминала за последните 12 месеца в Банка Пиреос България или друга банка, но не повече от 10% от годишния оборот на дружеството за последната отчетна година.
  • Минимум BGN 2 000
  • Максимум BGN 100 000

Валута: BGN

Цел: Оборотни средства

Срок на кредита: 12 месеца

Лихва: 3М СОФИБОР +7%

Плащане на лихвата: Месечно

Погасяване: В срок от 60 дни след всяко усвояване следва да има погасяване на използвания лимит

Просрочена лихва: 4 % над договорената лихва

Обезпечение:

1. Особен или реален  залог на всички текущи и бъдещи вземания по сметки на клиента в Банката.

2.  Поемане на задължения за солидарна отговорност  от страна на собствениците на фирмата

3. Допълнително обезпечение- ако е необходимо

Такси и комисионни: 1,5 % върху сумата на кредитния лимит, min. BGN 50 годишно

Други условия:

  • Фирмата следва да има минимум 3 години бизнес история и да има декларирана годишна печалба.
  • Минимум 12 месеца доказано използване на ПОС терминал от Банка Пиреос България или друга банка
  • Активиране на кредита се разрешава 1 месец след инсталирането на ПОС устройството.
  • В срок от 60 дни след всяко усвояване следва да има погасяване на използвания лимит. В противен случай, лимитът се блокира и вече усвоените,(но не погасени суми) ще бъдат считани за просрочени.

За да разберете повече за този продукт, може да се обадите във всеки един от бизнес центровете или  клоновете  на банката, както и  да ни изпратите форма за контакт .