En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Кредити гарантирани по оперативна програма „Инициатива за МСП"

Банка Пиреос България АД  подписа  гаранционно споразумение с  Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ)  за споделяне на кредитния риск  при  финансиране на микро, малък  и среден бизнес по оперативна програма "Инициатива за МСП".  „Инициатива за МСП “ в България е съвместен инструмент на Европейската комисия и на групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ и ЕИФ), създаден да подкрепи кредитирането на реалната икономика  за постигане на устойчив растеж и по-висока конкурентоспособност. Споразумението е за  50 млн. евро, като част от  тях са насочени специално към дружества с иновативни подходи и модели в бизнеса.

Вид на кредитния продукт

- Инвестиционен кредит с фиксиран погасителен план

- Кредит за оборотни средства –револвираща кредитна линия или с погасителен план

- Овърдрафт по разплащателна сметка

Цел на финансирането

Всички допустими за съответния продукт, с изключение на:

- рефинансиране

- финансиране на проекти субсидирани от Еврофондовете

Размер на кредита

Максимум 4 000 000 евро (или равностойност в лева)

Срок на кредита

При кредит за оборотни средства, вкл. овърдрафт:

- минимум  2 години

- максимум 4 години

 При кредит с инвестиционна цел:

- минимум 2 години

- максимум 12 години

Лихва

Преференциална определена на база EURIBOR или  SOFIBOR плюс надбавка определена според  оценка на кредитния риск

Обезпечение

Всякакъв вид допустим от закона

Такси

Съгласно тарифата на банката

Кредит по програма "Хоризонт 2020" за иновативни подходи и модели в бизнеса

Вид на кредитния продукт

- Инвестиционен кредит с фиксиран погасителен план

- Кредит за оборотни средства –револвираща кредитна линия или с погасителен план

- Овърдрафт по разплащателна сметка

Цел на финансирането

Всички допустими за съответния продукт, с изключение на:

- рефинансиране

- финансиране на проекти субсидирани от Еврофондовете

Размер на кредита

Мин.  25 000 евро (или равностойност в лева)

Макс. 7 500 000 евро (или равностойност в лева)

Срок на кредита

При кредит за оборотни средства, вкл. овърдрафт:

- минимум  2 години

- максимум 3 години

При кредит с инвестиционна цел:

- минимум  2 години

- максимум 10 години

Лихва

Преференциална   определена на база EURIBOR или  SOFIBOR плюс надбавка определена според  оценка на кредитния риск

Обезпечение

Всякакъв вид допустим от закона

Такси   

Съгласно тарифата на банката

Общи критерии към компаниите, които могат да се възползват от гаранционния инструмент по програмата „Инициатива за МСП“:

1.       Микро, малки и средни предприятия регистрирани на територията на България с годишни приходи от продажби по-малки от 97,5 млн.лв и персонал до 250 души.

2.       Основната дейност на предприятието не попада в секторите:

  • Първична обработка на земеделски продукти;
  • Рибарство и аквакултури
  • Операции с недвижими имоти
  • Хазарт
  • Производство и търговия с оръжие и боеприпаси
  • Производство и търговия с алкохолни и тютюневи изделия
  • Ядрена енергетика
  • Други нелегални икономически дейности