En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Кредити за МСП с гаранция от Общински Гаранционен Фонд към Столична Община

Банка Пиреос България подкрепя малките и средни предприятия (МСП) в сътрудничество с Общински гаранционен фонд към Столична община. Споразумението с Общинския гаранционен фонд дава допълнителна сигурност на малките и средните предприятия със седалище на територията на Столична Община като им предлага по-гъвкав и облекчен достъп до финансов ресурс.

Цел на кредитите

- внедряване нови технологии и технологични линии;

- купуване на нови машини и съоръжения;

- купуване на патенти и лицензии, касаещи основната инвестиция;

- ноу-хау и обучение на кадри;

- въвеждане на системи за управление на качеството;

- оборотен капитал.

Кредитополучатели
Микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за Малките и Средни Предприятия, със седалище регистрирано на територията на Столична община или с бизнес-проект, който ще се реализира на територията на Столична община.

Критерии

Вид предприятие

Микро

Малко

Средно

Персонал

До 10 човека

До 50 човека

До 250 човека

Годишен оборот в лв.

До 3 900 000

До 19 500 000

До 97 500 000

Стойност на активите в лв.

До 3 900 000

До 19 500 000

До 84 000 000

 

Размер на кредита
Няма ограничение на максималния размер. Гаранционният ангажимент покрива до 50 % от сумата на кредита и е в максимален размер до 100 000 лева

Срок на гаранцията
До окончателното погасяване на главницата по кредита

Валута на кредита 
BGN или EUR 

Обезпечение
Фирмата трябва да разполага с обезпечение по кредита с ликвидационна стойност по оценка на Банката за най-малко 60 % от стойността на кредита.

Такса за издаване на гаранцията
Годишна комисионна в размер от 0,25 % до 0,40 % върху сумата на гаранцията в зависимост от риска. 

Гаранциите по кредити обезпечени пред БАНКАТА с парични депозити или първа по ред ипотека, стойността на които по оценка на БАНКАТА покрива на 100% от главницата на кредита, са освободени от комисионна за издаване на гаранция.