En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Агро-Кредит

Продуктът е предназначен за регистрирани по ЗПЗП земеделски стопани (ЗС) с регистрация в ДФЗ от поне една година. Основна цел на кредита е да осигури мостово финансиране за оборотни средства срещу субсидии по схеми и програми за директни плащания. Може да бъде оформен като овърдрафт по разплащателна сметка или кредитна линия.

Максимален размер

Условия и варианти за определяне на размера на финансиране:

А) До 95% от размера на очакваната субсидия за следващата година по следните програми:

 • Схема за единно плащане на площ – СЕПП
 • Зелени плащания
 • Схема за преразпределително плащане – СПП
 • Схема за обвързана подкрепа за животни

Допустимият размер на кредита се определя на база

 • Издадено удостоверени от ДФЗ
 • Подадено в ДФЗ  заявление за обстоятелства за подпомагане  по СЕПП – само за ЗС, които са получавали субсидии през последните 2 години без намаления/удръжки и имат отлична кредитна и бизнес история

Б) До 100% от размера на получената през предходната година субсидия по описаните по гореописаните схеми и програми – само за само за ЗС, които са получавали субсидии през последните 2 години без намаления/удръжки, имат отлична кредитна и бизнес история и заявената за получаване субсидия не е в по-малък размер от предходните години. Сумата се определя на база подаденото в ДФЗ  заявление за обстоятелства за подпомагане  по СЕПП за текущата година и преди получено удостоверение от ДФЗ.

В) До 70% от актуално изплатените  субсидии за предходната Кампания по следните мерки:

 • Мярка 10 - Агроекология и климат от ПРСР 2014-2020
 • Мярка 11 - Биологично земеделие от ПРСР 2014-2020
 • Мярка 12 - Натура 2000 от ПРСР 2014-2020

Кандинатите трябва да представят копие от писмото на ДФЗ доказващо одобрение по мерките. То се издава през първата година и е валидно до 2020 г. вкл.

Валута: Лева

Лихвен процент: променлив лихвен процент формиран от 3M СОФИБОР + надбавка

Срок на кредита: До 12 месеца

Такси и Комисиони: според Тарифа на Банката

Обезпечение: 

 • Включване на солидарна отговорност от страна на трети лица;
 • Залог на вземания по сметки в Банката;
 • Залог на субсидията
 • Други допустими и приемливи за Банката обезпечения.
 • Ипотека върху недивижим имот

Погасяване: задължително е ежемесечно погасяване на дължимите лихви. Главницата се погасява с получената субсидия.