En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Необезпечен кредит за оборотни средства

Кредитът е подходящ за финансиране на оборотни средства за дейността на фирмата. Основно предимство е възможността за многократно усвояване и погасяване съобразно нуждите на бизнеса.

Вид на продукт:

  • Овърдрафт по разплащателна сметка;
  • Кредитна линия;

Максимален размер: до 50 000 лв

Валута: Лева

Лихвен процент: променлив лихвен процент формиран от 3M СОФИБОР + надбавка. Надбавката се определя индивидуално в зависимост от профила на клиента. Лихвата се начислява само върху усвоената част от кредита.

Обезпечение: залог на вземания по сметки в банката, Лични гаранции от собствениците на фирмата.

Срок на кредита: до 12 месеца, с опция за автоматично подновяване при спазване на условията на договора за кредит;

Такси и Комисиони: според Тарифа на Банката

Погасяване: 

  • При кредит овърдрафт – чрез постъпления по разплащателната сметка, като задължително се погасяват месечно дължимите лихви, изчислени върху усвоената част от одобрения лимит;
  • При кредитна линия – чрез нареждане за погасяване, като задължително се погасяват месечно дължимите лихви, изчислени върху усвоената част от одобрения лимит.