En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Необезпечен кредит за оборотни средства

 

Кредитът е подходящ за финансиране на оборотни средства за дейността на фирмата. Основно предимство е възможността за многократно усвояване и погасяване съобразно нуждите на бизнеса.

Вид на продукт

- Овърдрафт по разплащателна сметка;

- Кредитна линия;

Максимален размер

до 50 000 лв

 

Валута

Лева

Лихвен %

Променлив лихвен процент формиран от РЛП + надбавка

Надбавката се определя индивидуално в зависимост от профила на клиента.

Лихвата се начислява само върху усвоената част от кредита.

Обезпечение

Залог на вземания по сметки в банката

Лични гаранции от собствениците на фирмата

Срок на кредита

до 12 месеца, с опция за автоматично подновяване при спазване на условията на договора за кредит;

Такси и Комисиони

По Тарифа на Банката

Погасяване

-       При кредит овърдрафт – чрез постъпления по разплащателната сметка, като задължително се погасяват месечно дължимите лихви, изчислени върху усвоената част от одобрения лимит;

-       При кредитна линия – чрез нареждане за погасяване, като задължително се погасяват месечно дължимите лихви, изчислени върху усвоената част от одобрения лимит.