En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Микро кредити за малки и микро предприятия

Кредитът е предназначен за финансиране на различни нужди на фирмата като:

 • оигуряване на оборотни средства за покупка на стоки и материали, за плащания към доставчици и контрагенти, за компенсиране на забавени плащания от клиенти и други;
 • подкрепа на инвестиционни проекти за покупка на оборудване, машини, транспортни средства, недвижими имоти, ремонт на съоражения и сгради;
 • издаване на гаранции.

Максимален размер:  до 500 000 лв.

Валута: Лева

Лихвен процент:  Променлив лихвен процент формиран от 3M СОФИБОР + надбавка. Надбавката се определя индивидуално за всеки клиент.

Срок на кредита: 

 • При кредити за оборотни средства, овърдрафти:

            - до 12 месеца, с опция за автоматично подновяване при спазване на условията на договора за кредит;

 • При инвестиоционни кредити:

            - до 84 месеца

Гратисен Период     

В зависимост от целта на финансирането може да бъде предоставен гратисен период:

 • до 9 месеца при покупка на оборудване;
 • до 12 месеца при покупка на имот;

Такси и Комисиони: по Тарифа на Банката

Обезпечение

Видът на обезпечението се определя индивидуално в зависимост от размера на кредита и възможностите на фирмата. Приемливи обезпечения са:

 • Залог на активи
 • Ипотека върху недвижим имот
 • Залог на вземания по сметки в Банката.

Усвояване   

Усвояването на кредита се определя индивидуално в зависимост от избрания продукт, целите на финансиране и нуждите на фирмата.

При револвиращи продукти като овърдрафт и кредитна линия усвояването на средствата е многократно.

Погасяване   

 • При кредит овърдрафт – чрез постъпления по разплащателната сметка, като задължително се погасяват месечно дължимите лихви, изчислени върху усвоената част от одобрения лимит;
 • При кредитна линия – чрез нареждане за погасяване, като задължително се погасяват месечно дължимите лихви, изчислени върху усвоената част от одобрения лимит;
 • При инвестиционен кредит – погасителен план с равни месечни вноски (анюитет) или равни вноски по главница лихва.