En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Микро кредити за малки и микро предприятия

Кредитът е предназначен за финансиране на различни нужди на фирмата като:

- оигуряване на оборотни средства за покупка на стоки и материали, за плащания към доставчици и контрагенти, за компенсиране на забавени плащания от клиенти и други;

- подкрепа на инвестиционни проекти за покупка на оборудване, машини, транспортни средства, недвижими имоти, ремонт на съоражения и сгради;

- издаване на гаранции.

Максимален размер

До 500 000 лв.

Валута

Лева

Лихвен %

Променлив лихвен процент формиран от РЛП + надбавка

Надбавката се определя индивидуално за всеки клиент.

Срок на кредита

При кредити за оборотни средства, овърдрафти:

 - до 12 месеца, с опция за автоматично подновяване при спазване на условията на договора за кредит;

При инвестиционни кредити:

- до 84 месеца

Гратисен Период

В зависимост от целта на финансирането може да бъде предоставен гратисен период:

- до 9 месеца при покупка на оборудване;

- до 12 месеца при покупка на имот.

Такси и Комисиони

По Тарифа на Банката

Обезпечение

 

Видът на обезпечението се определя индивидуално в зависимост от размера на кредита и възможностите на фирмата. Приемливи обезпечения са:

Залог на активи

Ипотека върху недвижим имот

Залог на вземания по сметки в Банката.

Усвояване

Усвояването на кредита се определя индивидуално в зависимост от избрания продукт, целите на финансиране и нуждите на фирмата.

При револвиращи продукти като овърдрафт и кредитна линия усвояването на средствата е многократно.

Погасяване

-       При кредит овърдрафт – чрез постъпления по разплащателната сметка, като задължително се погасяват месечно дължимите лихви, изчислени върху усвоената част от одобрения лимит;

-       При кредитна линия – чрез нареждане за погасяване, като задължително се погасяват месечно дължимите лихви, изчислени върху усвоената част от одобрения лимит;

-       При инвестиционен кредит – погасителен план с равни месечни вноски (анюитет) или равни вноски по главница лихва.