En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Необезпечен ПОС Овърдрафт

Продуктът е предназначен за фирми, при които част от търговския оборот се извършва през ПОС терминали на Банка Пиреос. Изисква се:

  • фирмата да има обороти през ПОС устройство през последните 12 месеца;
  • общият годишен оборот през ПОС устройството/та да не е по-малко от 10 000 лв.

Кредитният лимит се предоставя под формата на овърдрафт по разплащателната сметка на фирмата, обслужваща плащанията през ПОС устройството.

Основни предимства на продукта – възможност за многократно усвояване на средства до размера на одобрения лимит, преферециални ценови условия както за кредита, така и за разплащанията през ПОС устройството, бизнес дебитна карта без такси за обслужване.

Максимален размер

Размерът на кредита се определя спрямо реализираните ПОС обороти, като е ограничен до:

  • максимален размер - 50 000 лв.
  • минимален размер – 2 000 лв.

Валута 

Лева

Лихвен процент

Променлив лихвен процент формиран от 3M СОФИБОР + надбавка

Надбавката се определя индивидуално

Срок на кредита 

До 12 месеца, с опция за автоматично подновяване при спазване на условията на договора за кредит.

Такси и Комисиони 

Според Тарифа на Банката.

Обезпечение

Включване на солидарна отговорност от страна на трети лица. Залог на вземания по сметки в Банката.

Погасяване 

Погасяването/револвирането на лимита се извършва чрез постъпления по разплащателната сметка, като задължително се погасяват месечно дължимите лихви, изчислени върху усвоената част от одобрения лимит.