En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Кредитен продукт “ Свободни професии”

Продуктът е предназначен за лица, упражняващи свободни професии или регистрирани като дружества - експерт-счетоводители, консултанти, одитори, адвокати, нотариуси, медицинските специалисти; преводачи, архитекти, инженерите и други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;

б) не са регистрирани като еднолични търговци (ЕТ);

в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

 

Подходящи цели за финансиране са покупка на оборудване; покупка, довършителни строителни работи и реконструкция на недвижим имот свързан с професионалната дейност.

 

Вид на продукт

Инвестиционен кредит с погасителен план

Максимален размер

До 500 000 лв. в зависимост от професионалния стаж на клиента

Валута

Лева

Лихвен %

Променлив лихвен процент формиран от РЛП + надбавка

Определя се индивидуално в зависимост от целта на кредита и профила на клиента

Срок на кредита

-     за покупка на оборудване – до 84 месеца;

- при покупка на имот или комбинация от покупка с довършителни/ремонтни дейности - до 240 месеца.

Гратисен Период

В зависимост от целта на финансирането може да бъде предоставен гратисен период:

- до 9 месеца при покупка на оборудване;

- до 12 месеца при покупка на имот.

Такси и Комисиони

По Тарифа на Банката

Обезпечение

 

Видът на обезпечението се определя индивидуално в зависимост от размера на кредита, целта и възможностите на фирмата. Приемливи обезпечения са:

Залог на активи

Ипотека върху недвижим имот

Залог на вземания по сметки в Банката.

Погасяване

По погасителен план с равни месечни вноски (анюитет) или равни вноски по главница + лихва.

Усвояване

Усвояването на кредита е целево срещу разходнооправдателни документи.