En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Кредитен продукт “ Свободни професии”

Кредитополучатели: Лекари и Стоматолози, Фармацевти, Адвокати, Нотариуси, Съдия-изпълнители, Експерт - счетоводители, Архитекти и Строителни инженери регистрирани на свободна практика или като дружества  

Сума: до BGN 600 000

Валута: BGN, EUR

Лихвeн процент:

3М Софибор + надбавка

3М Юрибор + надбавка

Цел на кредита:

 • Покупка на оборудване
 • Покупка, довършителни строителни работи и реконструкция на недвижим имот за бизнес цели.

Обезпечение: в зависимост от целта на кредита:

 • Първа по ред ипотека на недвижим имот
 • Залог на оборудването
 • Лични гаранции
 • Гаранция от „ Национален гаранционен  фонд“  ЕАД

 Срок на кредита:

 • до 84 месеца при покупка на оборудване
 • до 240 месеца при покупка на недвижим имот

Погасяване:

 • Месечни вноски (главница + лихва)
  или
 • Анюитетни месечни вноски

Гратисен период: Максимум 12 месеца само за главницата по кредита

Такси :

 • Молба за кредит (комплект от документи за кредит) – без такса
 • Предварително проучване и изготвяне на становище за заведената молба за използване на банков кредит - 0.1 % мин. BGN 50
 • Такса за разглеждане и обработка - 1 % при усвояването, минимум BGN 100
 • 0.80 % за всяка следваща година върху остатъка на кредита.
 • Други такси съгласно тарифата на банката.

Бонус : Овърдрафт или ПОС овърдрафт по разплащателна сметка до 10% от одобрения кредит без такси.

За да разберете повече за този продукт, може да се обадите във всеки един от бизнес центровете или  клоновете  на банката, както и  да ни изпратите форма за контакт .