En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Овърдрафт до 50 000 лв.

Валута: BGN

Цел: Оборотни средства

Срок на кредита: 12 месеца

Лихва: 3М СОФИБОР +7,5%

Плащане на лихвата: Месечно

Погасяване: В срок от 90 дни след всяко усвояване следва да има погасяване на използвания лимит

Обезпечение:

1.  Особен залог на всички текущи и бъдещи вземания по сметки на клиента в Банката.

2.  Поемане на задължения за солидарна отговорност от страна на собствениците на фирмата

3.  Допълнително обезпечение- ако е необходимо

Такса за управление : 1 % върху одобрената сума на кредита

Други такси съгласно тарифата на банката.

Други условия:

Фирмата следва да има минимум 3 години бизнес история и да има декларирана годишна печалба.

За да разберете повече за този продукт, може да се обадите във всеки един от бизнес центровете или  клоновете  на банката, както и  да ни изпратите форма за контакт .