En

Потребителски кредит за клиенти с осигурителен доход мин. 1800 лв.

 • Размер:  до 50 000 лв., минимум 500 лв.

  Валута: Лева

  Срок на погасяване: до 120 месеца 

  Лихвен процент: 5,75%

  Променлив лихвен процент, формиран от шестмесечен SOFIBOR плюс надбавка. Шестмесечния SOFIBOR се актуализира, на първия работен ден на всяко календарно шестмесечие виж Лихвена методология. За формиране на променливия лихвен процент, към момента е възприета стойност на шестмесечния SOFIBOR към първия работен ден на текущото календарно полугодие в размер на 0,343%.

  Бонус предложение:

  Издаване на кредитна карта Visa / MasterCard (по избор) без годишна такса за целия срок на кредита.

  Допълнително изискване: Превод на заплата и ползване на дебитна карта. По индивидуална преценка Банката може да изиска поръчителство.

  Погасяване на кредита: Равни анюитетни месечни вноски

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Основните такси

  • Такса за кандидатстване - без такса 
  • Такса за оценка на кредитния риск (дължима при одобрен кредит):

  60 лв. –  за суми до 5000 лв.

  90 лв. – за суми от 5000,01 лв. до 10000 лв.

  120 лв. – за суми от 10000,01 лв. до 20000 лв.

  150 лв. – за суми от 20000,01 лв. до 30000 лв.

  180 лв. – за суми от 30000,01 лв. до 40000 лв.

  210 лв. – за суми над 40000 лв.

  Всички неупоменати такси са съгласно Тарифата на Банката.

  Представителен пример

  При кредит 10 000 лв.  срок на изплащане 5 години., лихвен процент 5,75 %, посочените такси по кредита и  месечна такса за обслужване на дебитна карта 1,00 лв.: Годишен процент на разходите (ГПР)  6,52 % ; общо дължима сума 11 680,06  лв. и месечна погасителна вноска 192,17 лв. ГПР не включва застраховка „Живот".

      

  Може да кандидатствате  във всеки клон на Банка Пиреос

  Необходими документи:

  • Искане декларация
  • Копие от личната карта
  • Документ за доход в зависимост от източника на доход
  • При кредит за рефинансиране, допълнително се изисква предоставяне на договора за кредит и погасителен план на кредита от насрещна банка
  • Други документи по преценка на Банката

  Изисквания и ред за предоставяне на кредити

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  1000 50000 6 120 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice