En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Кредит със залог на парични средства

 • Размер:  до 90% от размера на депозит в лева или евро, и до 70% от размера на депозит в щатски долари

  Валута: Лева

  Срок на погасяване: до 84 месеца

  Обезпечение: Залог на парични средства по депозит в лева, евро или щатски долари, открит в Банката

  Годишен Лихвен процент

  4,90%

  Лихвеният процент е променлив, формиран от референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка.  Банката прилага Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в лева (РЛП). Банката обявява на своята интернет страница “Методика за изчисляване на Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в български лева” (Линка, който трябва да се прикачи към израза https://www.piraeusbank.bg/pricing-policy/interest_methodology/after_01_07_18.html) , текущия размер на изчисления РЛП, съобразно тази лихвена методика, и поддържа данни за всички стойности на РЛП. 

  Усвояване на кредита: Еднократно

  Погасяване на кредита: Равни месечни анюитетни вноски

  Виж: представителен пример  

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

   

  Основните такси

  • Такса за разглеждане на искане за кредит в зависимост от исканата сума:

  75,00 лв. – за суми до 6 000,00 лв.

  175,00 лв. – за суми от 6 000,01 лв. до 15 000,00 лв.

  275,00 лв. – за суми от 15 000,01 лв. до 20 000,00 лв.

  350,00 лв. – за суми от 20 000,01 лв. до 30 000,00 лв.

  400,00 лв. – за суми от 30 000,01 лв. до 50 000,00 лв.

  500,00 лв. – за суми от 50 000,01 лв. до 100 000,00 лв.

  по договаряне – за суми над 100 000,01 лв.

  • Такса за изготвяне на договор за учредяване на реален залог върху вземания – 20 лв. без ДДС 

  Всички неупоменати такси са съгласно Тарифата на Банката

  Представителен пример 

  При кредит с размер 15 000 лева, срок на изплащане 60 месеца, годишен лихвен процент 4,90%, посочените такси по кредита и месечна такса за поддържане на разплащателна сметка 2,00 лв.: Годишен процент на разходите (ГПР) 5,82%, обща дължима сума 17 237.91 лева и месечна погасителна вноска 284.38 лева. 

  Може да кандидатствате  във всеки клон на Банка Пиреос

  Необходими документи:

  • Искане декларация
  • Копие от личната карта
  • Договор за сключен срочен депозит в Банка Пиреос
  • Служебна бележка
  • Други документи по преценка на Банката

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  0 0 0 0 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice