En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Потребителски кредит

 • Вземете потребителски кредит от Банка Пиреос България

  Основни предимства: 

  • Покриване на текущи нужди
  • Без такса за предсрочно погасяване
  • Обединение на задължения

  Размер:  до 70 000 лв., минимум 1 000лв.

  Валута: Лева

  Срок на погасяване: до 120 месеца (60 месеца за суми до 5 000 лв.), минимум 6 месеца

  Обезпечение: Поръчител / солидарен длъжник може да бъде изискан в зависимост от оценката на платежоспособността на кредитоискателя

  Лихвен процент:

  Нови, по-добри* лихвени условия:

  От 4,65% до 5,25%

  При превод на заплата по сметка в Банката

  Промоционални** условия за обединение на задължения:

  От 4,95% до 5,55%**

  При превод на заплата по сметка в Банката

  От 9,00% до 9,50%

  Без превод на заплата по сметка в Банката

  Стандартни лихвени условия:

  От 6,50% до 8,20%

  При превод на заплата по сметка в Банката

  От 9,00% до 10,95%

  Без превод на заплата по сметка в Банката

  * Предложението е валидно при подаване на заявление за нов потребителски кредит от Банка Пиреос в лева в периода от 10.07.2019 г. до 31.10.2019 г. Годишният лихвен процент е от 4.65% до 5.25% при кандидатстване за кредит с минимален размер 10 000 лв. и максимален срок до 96  месеца, превод на работна заплата по сметка, сключена застраховка „Живот“ и в случай, че кредитоискателят отговаря на допълнителните изисквания на Банката. За да получиш твоята индивидуална оферта, посети удобен за теб офис на Банката. Кредитор е "Банка Пиреос" АД.

  **Условията са валидни при подаване на заявление за нов потребителски кредит от Банка Пиреос в лева с цел обединение на задължения в периода от 21.08.2019г. до 31.10.2019 г. Kредитоискателят ползва промоционални лихвени условия при превод на работна заплата по сметка, сключена застраховка "Живот" и в случай, че отговаря на допълнителните изисквания на банката. За да получиш твоята индивидуална оферта, посети удобен за теб офис на банката. Кредитор е "Банка Пиреос" АД.

  Лихвеният процент е променлив, формиран от референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка.  Банката прилага Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в лева (РЛП). Банката обявява на своята интернет страница “Методика за изчисляване на Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в български лева” (Линка, който трябва да се прикачи към израза https://www.piraeusbank.bg/pricing-policy/interest_methodology/after_01_07_18.html) , текущия размер на изчисления РЛП, съобразно тази лихвена методика, и поддържа данни за всички стойности на РЛП.  Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряш на изискванията на Банката. В отделни случаи, определени от Банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе. За да получиш твоята индивидуална оферта, посети удобен за теб офис на банката. Кредитор е "Банка Пиреос" АД.

  Допълнителни услуги:

  • Сключване на Застраховка  "Живот“ по избор на клиента

  Превод на работна заплата  - в зависимост от условията на продукта

  Усвояване на кредита: Еднократно

  Виж: представителен пример

  Погасяване на кредита: Равни месечни анюитетни вноски

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Основните такси

  • Такса за разглеждане на искане за кредит в зависимост от исканата сума:

  50,00 лв. – за суми до 2 500,00 лв.

  100,00 лв. – за суми от 2 500,01 лв. до 5 000,00 лв.

  200,00 лв. – за суми от 5 000,01 лв. до 10 000,00 лв.

  300,00 лв. – за суми от 10 000,01 лв. до 20 000,00 лв.

  400,00 лв. – за суми от 20 000,01 лв. до 40 000,00 лв.

  по договаряне – за суми над 40 000,01 лв.

  Таксата е платима на два етапа – 10 лв. при кандидатстване, останалата част при усвояване на кредит

  • Такса предоговаряне и предсрочно погасяване съгласно Тарифата на Банката.

  Всички неупоменати такси са съгласно Тарифата на Банката 

  Представителен пример

  Необезпечен потребителски кредит:

  При кредит с размер 10 000 лева, срок на изплащане 60 месеца, годишен лихвен процент 8,20%, посочените такси по кредита: Годишен процент на разходите (ГПР) 9,44%, обща дължима сума 12 423,35 лева и месечна погасителна вноска 203,72 лева.

  При кредит с размер 15 000 лева, срок на изплащане 84 месеца, годишен лихвен процент 5,25%, посочените такси по кредита: Годишен процент на разходите (ГПР) 6,02%, обща дължима сума 18 257,11 лева и месечна погасителна вноска 213,78 лева.

  При кредит с размер 5 000 лева, срок на изплащане 60 месеца, годишен лихвен процент 10,95%, посочените такси по кредита и месечна такса за поддържане на разплащателна сметка 2.00 лева: Годишен процент на разходите (ГПР) 13,38%, общо дължима сума 6 735.25 лева, месечна вноска 110.59 лева.

  Посочените примери са при избор на клиента да сключи застраховка „Живот“. При изчислението на ГПР не е включен разхода за застраховка „Живот“.

  Може да кандидатствате  във всеки клон на Банка Пиреос

  Необходими документи:

  • Искане декларация
  • Копие от личната карта
  • Документ за доход в зависимост от източника на доход
   • Служебна бележка
  • Други документи по преценка на Банката

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  500 40000 12 120 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice