En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Потребителски кредит без превод на работна заплата

 • Вземете потребителски кредит без превод на работна заплата от Банка Пиреос България:

  • Без такса за разглеждане на документи!

  Размер: до 40 000 лв., минимум 1000 лв.

  Валута: Лева

  Срок на погасяване: до 120 месеца (60 месеца за суми до 5 000 лв.), минимум 12 месеца

  Обезпечение: Поръчител / солидарен длъжник може да бъде изискан в зависимост от оценката на платежоспособността на кредитоискателя

  Лихвен процент:  Лихвеният процент е променлив, формиран от референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка.  Банката прилага Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в лева (РЛП). Банката обявява на своята интернет страница “Методика за изчисляване на Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в български лева” , текущия размер на изчисления РЛП, съобразно тази лихвена методика, и поддържа данни за всички стойности на РЛП.  

  Годишен Лихвен процент

  7,75%

  Допълнителни изисквания: сключване на Застраховка "Живот", съгласно политиката на Банката

  Усвояване на кредита: Еднократно

  Виж: представителен пример

  Погасяване на кредита: Равни месечни анюитетни вноски

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Основните такси

  • Такса за разглеждане на документи:  Без такса
  • Такса за оценка на кредитния риск (дължима при одобрен кредит)

  90 лв. - за суми до 10 000 лв.

  180 лв. - за суми от 10 000,01 лв. до 30 000 лв.

  270 лв. - за суми над 30 000,01 лв. 

  • Такса предоговаряне и предсрочно погасяване съгласно Тарифата на Банката.

  Всички неупоменати такси са съгласно Тарифата на Банката.

  Представителен пример

  Необезпечен потребителски кредит без превод на работна заплата:

  При кредит в размер на 5000 лева, срок на изплащане 5 години., лихвен процент 7,75%, посочените такси по кредита и месечна такса за обслужване на сметката 2,00 лв.: Годишен процент на разходите (ГПР) 9,78%, обща дължима сума 6 257,09 лева и месечна погасителна вноска 102,78 лева. ГПР не включва застраховка „Живот “.

  Може да кандидатствате  във всеки клон на Банка Пиреос

  Необходими документи:

  Изисквания и ред за предоставяне на кредити

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  500 40000 12 120 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice