En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Потребителски кредит „Супер оферта“

 • за клиенти с осигурителен доход  минимум 2 600 лв.

  Основни предимства:

  • лихвен процент 4,55%
  • Без такса за кандидатстване
  • Възможност за допълнителен лимит по кредитна карта

  Размер:

  • минимум 20 000 лв.
  • максимум 50 000 лв.

  Валута: Лева

  Срок на погасяване: до 60 месеца, минимален срок 6 месеца

  Лихвен процент:

  -    4,55% годишен лихвен процент

  Лихвеният процент е променлив, формиран от референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка.  Банката прилага Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в лева (РЛП). Банката обявява на своята интернет страница “Методика за изчисляване на Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в български лева” , текущия размер на изчисления РЛП, съобразно тази лихвена методика, и поддържа данни за всички стойности на РЛП. 

  Посочените условия са валидни при:

  • превод на работна заплата по сметка в Банката
  • ползване на Пиреос Пакет заплата
  • месечен осигурителен доход минимум 2 600 лв.

  Усвояване на кредита: Еднократно

  Погасяване на кредита: равни месечни анюитетни вноски

  Допълнително изискване:

  • сключване на Застраховка  "Живот", съгласно условията на Банката

  За да разберете повече , може да посетите най-близкия клон на Банка Пиреос или да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002, както и да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Основните такси

  • Такса за разглеждане на документи – без такса
  • Такса за оценка на кредитен риск (дължима при усвояване):
   •  300 лв. за суми до 30 000лв;
   • 500 лв. за суми от 30 000,01 до 50 000 лв.
  • Предсрочно погасяване – без такса

  Всички неупоменати такси са съгласно Taрифата на банката.

  Представителен пример:

  При кредит в размер 25 000 лв., срок на изплащане 5 години, лихвен процент 4,55%, месечна такса за „Пиреос Пакет Заплата“ 3.79 лв., и при посочените такси по кредита: Годишен процент на разходите (ГПР) 5.51%, общо дължима сума 28 526,05лв., месечна вноска по кредита 470,43 лв. ГПР не включва разходите по застраховка „Живот“.

   

  Може да кандидатствате  във всеки клон на Банка Пиреос

  Необходими документи:

  • Искане декларация
  • Копие от личната карта
  • Документ за доход в зависимост от източника на доход
  • При кредит за рефинансиране се изисква предоставяне на документ за задължение от насрещен кредитодател
  • Други документи по преценка на Банката

  Изисквания и ред за предоставяне на кредити

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  0 0 0 0 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice