En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Кредит Овърдрафт със залог на работна заплата

 • Ако изберете заплатата Ви да се превежда по сметка в Банка Пиреос, то Вие можете да ползвате кредит - овърдрафт при следните условия:

  Размер:  до 3 нетни работни заплата, максимум 10 000 лева

  Валута: Лева

  Срок на погасяване: до 12 месеца, с възможност за подновяване

  Обезпечение: Залог работна заплата

  Лихвен процент:

  Годишен лихвени процент

  При овърдрафт в лева при превод на 
  работна заплата по сметка в Банката и ползване на Пиреос Пакет Заплата

  От 9,95% до 11,95%

  Лихвеният процент е променлив, формиран от референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка.  Банката прилага Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в лева (РЛП). Банката обявява на своята интернет страница “Методика за изчисляване на Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в български лева” (Линка, който трябва да се прикачи към израза https://www.piraeusbank.bg/pricing-policy/interest_methodology/after_01_07_18.html) , текущия размер на изчисления РЛП, съобразно тази лихвена методика, и поддържа данни за всички стойности на РЛП.  Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряш на изискванията на банката. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе. За да получиш твоята индивидуална оферта, посети удобен за теб офис на банката. Кредитор е "Банка Пиреос" АД.

  Допълнителни услуги: Ползване на Пиреос Пакет Заплата в зависимост от условията на продукта.

  Усвояване : Многократно

  Погасяване на кредита: Автоматично, от постъпления по сметката. Месечно минимално погасяване на дължимата лихва и погасяване на главницата до изтичане срока на кредита.

  Виж: представителен пример

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Основните такси

  • Такса за разглеждане на искане за овърдрафт, в зависимост от исканата сума:

  15,00 лв. – за суми до 1 000,00 лв.

  30,00 лв. – за суми от 1 001,01 лв. до 4 000,00 лв.

  50,00 лв. – за суми от 4 000,01 лв. до 7 000,00 лв.

  70,00 лв. – за суми от 7 000,01 лв. до 10 000,00 лв.

  100,00 лв. – за суми от 10 000,01 лв. до 20 000,00 лв.

  175,00 лв. – за суми над 20 000,01 лв.

  • За ползването на пакетна услуга Пиреос пакет заплата в зависимост от условията на продукта - ЛИНК, клиентът заплаща такса съгласно Тарифата на банката.

  Всички неупоменати такси са съгласно Тарифата на Банката.

  Представителен пример

  При кредит в размер на 3 000 лева, срок на изплащане 12 месеца, годишен лихвен процент 11,95%, посочените такси по кредита и месечна такса за Пиреос Пакет Заплата 3,79 лв., при допускането, че кредитът е бил усвоен изцяло и за целия срок на кредита: Обща дължима сума 3 437,96 лева и 33,67 лева месечна дължима лихва.

  Може да кандидатствате във всеки клон на Банка Пиреос

  Необходими документи:

  • Искане декларация
  • Копие от личната карта
  • Документ за доход в зависимост от източника на доход
   • Служебна бележка
  • Други документи по преценка на Банката

  Изисквания и ред за предоставяне на кредити

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  0 0 0 0 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice