En

Кредит овърдрафт с обезпечение залог пенсия за осигурителен стаж и възраст

 • Клиенти, които получават своята пенсия за осигурителен стаж и възраст по спестовна сметка Пиреос 13та пенсия и са на възраст до 65 г. могат да получат

  Овърдрафт с обезпечение залог на вземане от пенсия за осигурителен стаж и възраст при следните условия:

  Размер:  В размер на една месечна пенсия, но не повече от 1000 лева.

  Валута: Лева

  Срок на погасяване: до 12 месеца, с възможност за подновяване

  Обезпечение: Залог на месечна пенсия за осигурителен стаж и възраст

  Лихвен процент: 13,00%,  начислява се само върху използваната сума

  Лихвеният процент е променлив, формиран от 3М SOFIBOR плюс надбавка. 3М SOFIBOR се актуализира, на първия работен ден на всяко календарно тримесечие (виж Лихвена методология). За формиране на променливия лихвен процент, към момента е възприета стойност на тримесечния SOFIBOR към първия работен ден на текущото календарно тримесечие в размер на +0,113%.

  Погасяване на кредита: Автоматично, от постъпления по сметката. Месечно минимално погасяване на дължимата лихва и погасяване на главницата до изтичане срока на кредита.

  Виж: представителен пример

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Основните такси

  • При кандидатстване: 10 лв.

  Всички неупоменати такси са съгласно Тарифата на Банката.

  Представителен пример

  Размер на кредита

  Обща дължима сума

  Месечна вноска

  500 лв.

  575,00 лв.

  5,42 лв. дължима месечна лихва

  Представителния пример се отнася за кредит със срок на изплащане 1 година и посочените по-горе лихви, такси и комисиони, при допускането, че кредитът е бил усвоен изцяло и за целия срок на кредита.

  Може да кандидатствате във всеки клон на Банка Пиреос

  Необходими документи:

  Изисквания и ред за предоставяне на кредити

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  0 0 0 0 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice