En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Овърдрафт „Супер оферта“

 • Основни предимства:

  • лихвен процент 8,00%
  • Възможност за допълнителен лимит по кредитна карта

  Размер:

  • До четири нетни работни заплати, максимум 10 000лв.

  Валута: Лева

  Срок на погасяване: 12 месеца, с възможност за подновяване

  Обезпечение: Залог на работна заплата

  Лихвен процент:

  •  8,00 % - начислява се само върху използваната сума

  Лихвеният процент е променлив, формиран от референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка.  Банката прилага Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в лева (РЛП). Банката обявява на своята интернет страница “Методика за изчисляване на Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в български лева”  , текущия размер на изчисления РЛП, съобразно тази лихвена методика, и поддържа данни за всички стойности на РЛП. 

  Усвояване : Многократно

  Погасяване на кредита: Автоматично, от постъпления по сметката. Месечно минимално погасяване на дължимата лихва и погасяване на главницата до изтичане срока на кредита.

  Допълнителни условия:

  • Превод на работна заплата и ползване на Пиреос Пакет заплата
  • Mесечен осигурителен доход минимум 3 000 лв.

  За да разберете повече , може да посетите най-близкия клон на Банка Пиреос или да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002, както и да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Основните такси

  За разглеждане на документи – 30 лв.

  Всички неупоменати такси са съгласно Taрифата на банката.

  Представителен пример:

  При кредит в размер на 5 000 лева, срок на изплащане 12 месеца, лихвен процент 8,00 %, такса за разглеждане на документи 30 лв., месечна такса за „Пиреос Пакет Заплата“ 3,79 лв., при допускането, че кредитът е бил усвоен изцяло и за целия срок на кредита: Обща дължима сума 5 479,92 лева, 33,33 лева месечна дължима лихва.

  Може да кандидатствате във всеки клон на Банка Пиреос.

  Необходими документи за кандидатствате:

  Други документи по преценка на Банката

  Изисквания и ред за предоставяне на кредити

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  0 0 0 0 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice