En

Кредит овърдрафт с превод на работна заплата за клиенти с максимален осигурителен доход мин.1800 лв.

 • Ако изберете заплатата Ви да се превежда по сметка в Банка Пиреос, то Вие можете да ползвате кредит - овърдрафт при следните условия:

  Размер:  4 нетни заплати, максимум 10 000 лева

  Валута: Лева

  Срок на погасяване: до 12 месеца, с възможност за подновяване

  Обезпечение: Залог на работна заплата

  Лихвен процент: 8.88 %, начислява се само върху използваната сума

  Лихвеният процент е променлив, формиран от 3М SOFIBOR плюс надбавка. 3М SOFIBOR се актуализира, на първия работен ден на всяко календарно тримесечие (виж Лихвена методология). За формиране на променливия лихвен процент, към момента е възприета стойност на тримесечния SOFIBOR към първия работен ден на текущото календарно тримесечие в размер на +0,113%.

  Виж: представителен пример

  Погасяване на кредита: Автоматично, от постъпления по сметката. Месечно минимално погасяване на дължимата лихва и погасяване на главницата до изтичане срока на кредита.

  Допълнителни условия: Ползване на дебитна карта. 

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Основните такси

  • За разглеждане на документи: 20 лв;

  Всички неупоменати такси са съгласно Тарифата на Банката.

  Представителен пример

  Размер на кредита

  Обща дължима сума

  Месечна вноска

  1 000 лева

  1 088,80 лева

  7,40 лева дължима месечна лихва

  Представителния пример се отнася за кредит със срок на изплащане 1 година и посочените по-горе лихви, такси и комисиони, при допускането, че кредитът е бил усвоен изцяло и за целия срок на кредита.

  Може да кандидатствате  във всеки клон на Банка Пиреос

  Необходими документи:

  Изисквания и ред за предоставяне на кредити

   

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  0 0 0 0 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice