En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Депозит Пиреос Трансформ

 • Депозит Пиреос Трансформ е срочен депозит, който Ви позволява многократно превалутиране на депозираната сума във всеки един момент, без да губите натрупаната лихва и без да чакате датата на падежа.

  ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Срок - 12 месеца

  Валута - BGN, EUR, USD

  Минимална сума за откриване - 10 000.01 BGN / 5 000.01 EUR / 5 000.01 USD

  Опция за превалутиране - промяна на валутата на депозита е възможна по всяко време в рамките на срока му, неограничен брой пъти, без да се губи натрупаната в съответната валута лихва.

  Превалутиране - превалутирането на главницата се извършва по курс купува/продава за съответните валути по курса на Банката в деня на транзакцията. За всяка транзакция се начислява транзакционна такса в размер на 0.2% от главницата в съответната валута.

  Лихвен процент - фиксиран лихвен процент в размер на 0.15%  за всички валути

  Изплащане на лихвата - лихвата се начислява на дневна база и се изплаща по обслужващата сметка в съответната валута при превалутиране или на падеж.

  Капитализация на лихвата - не е позволена.

  Възможност за довнасяне - неограничено в рамките на срока на депозита.

  Възможност за теглене - не е позволено теглене на главницата в срока на депозита.

  Предсрочно закриване - в случай, че Депозантът желае да тегли суми от депозита си без да е изпълнил задължението си за предизвестие, посочено по-горе, към деня на тегленето депозитът ще се олихвява с годишен лихвен процент, равен на този по разплащателните сметки за съответната валута, съгласно актуалния Лихвен бюлетин към момента на тегленето, за периода от датата на откриване /при депозитни продукти без автоматично подновяване/ или от датата на последния падеж /при депозитни продукти с автоматично подновяване/ до датата на предсрочното теглене и депозитът се закрива.

  Подновяване - на падеж, главницата се прехвърля автоматично в обслужващата сметка.

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg  като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас

  Тук може да изчислите сумата по вашия депозит.

  Моля въведете период измежду: 12  
  BGN
  Моля въведете сума в съответните граници.
  10000 BGN +
  1-ви период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  2-ри период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  3-ти период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  Обща лихва