En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Платежна Сметка за основни операции

Във връзка с транспонирането на Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. и измененията в Закона за платежните услуги и платежните системи, обнародван в Държавен вестник брой 59 от 29.07.2016 г., и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на Българска народна банка за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, обнародвана в Държавен вестник брой 69 от 02.09.2016г. от 18.09.2016 в България се въвежда нов тип платежна сметка за физически лица - „Платежна сметка за основни операции”

Право на достъп до такъв вид сметка имат потребители – физически лица, пребиваващи законно в Европейския съюз, включително такива без постоянен адрес, търсещи международна закрила лица и потребители, на които не е предоставено разрешение за пребиваване, но които не е възможно да бъдат експулсирани по правни или фактически причини, имат право да открият и използват платежна сметка за основни операции. Ако от предоставените документи се установи, че откриването на сметката би било в нарушение на  законодателството срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, на основание чл. 73у, ал. 4 от ЗПУПС банките са длъжни да откажат откриване на сметка.

Чрез тази сметка на потребителите се предоставят следните услуги, включително и по електронен път:

 • внасяне на средства по платежна сметка;
 • теглене на пари в брой от платежната сметка в рамките на Европейския съюз от гише или терминално устройство ATM;
 • директни дебити;
 • платежни операции, извършвани чрез дебитна карта, включително плащания чрез интернет;
 • кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи, на терминални устройства ATM и ПОС и гишета, и чрез системата за онлайн банкиране.

Основни параметри

Валута - BGN
Срок - безсрочен продукт
Неснижаем остатък

 • Няма ограничения за минимална сума за откриване
 • Банката изисква поддържане на неснижаем остатък в размер на 5 лева

Лихвен процент – 0.00%

Теглене / довнасяне

 • теглене и довнасяне без ограничения;
 • разпореждане със сумите по сметката се извършва до размера на наличния по  сметката остатък над предвидения неснижаем минимум*
 • в рамките на определените лимити, когато разпореждането със средствата е посредством дебитна карта

Такси

 • Tакса за откриване 1.90 лв.
 • Месечна такса за поддържане – 1.90 лв.
  • Всички такси и комисиони за операции извършвани през сметката са съгласно  актуалната Тарифа на Банката

Функционалност

 • дебитна карта MasterCard без възможност за издаване на допълнителна карта
 • възможност за овърдрафт
 • интернет банкиране
 • директни дебити 

За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg  като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.