En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Спестовна сметка “Автономия”

Спестовна сметка "Автономия" е предназначена за физически лица, които желаят да гарантират висока доходност и свобода на спестяванията си.

Основни характеристики на спестовна сметка "Автономия"

Валута: Спестовна сметка "Автономия" може да бъде открита в лева, евро и щатски долари

Срок: Спестовна сметка "Автономия" е безсрочен спестовен продукт

Изплащане на лихвата: Начислената лихва се изплаща на календарно шестмесечие като се капитализира

Лихвен процент: Лихвеният процент по спестовна сметка "Автономия" се начислява по скала в зависимост от наличния дневен баланс по сметката и престоя на средствата:

Сметка в лева (BGN)

Сума

Валута

Лихвен %

0-10 000

BGN

0,01%

10 000.01 – 100 000

BGN

0,03%

над 100 000.00

BGN

0,05%

Сметка в евро (EUR)

Сума

Валута

Лихвен %

0 - 5000

EUR

0,01%

5000.01 – 50 000

EUR

0,02%

над 50 000.00

EUR

0,03%

 Сметка в долари (USD)

Сума

Валута

Лихвен %

0 - 5000

USD

0.02%

5000.01 – 50 000

USD

0.04%

над 50 000.00

USD

0.06%

Допълнителни удобства

Такси и комисиони

  • Откриване на сметка - 5 лв.
  • Поддържане на сметка – съгласно действащата Тарифа на банката
  • Закриване на сметка - без такса
  • Всички неупоменати такси и комисиони са съгласно Тарифата на банката