En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Потребителски кредит с ипотека

 • Размер

  • до 100 000 лева
  • до 50 000 лева при нецелеви кредит
  • до 70% от пазарната стойност на недвижимия имот, служещ за обезпечение при монолитно строителство
  • до 50% от пазарната оценка на недвижимия имот, служещ за обезпечение при панелно строителство/ваканционен

  Валута: Лева

  Срок на погасяване: до 180 месеца

  Цел на кредита:  

  • Целево финансиране - с доказване на целта и представяне на разходооправдателни документи

  -      Обединяване/рефинансиране на съществуващи задължения
  -      Покупка на имот;
  -      Ремонт, подобрения по имот
  -      Потребителски нужди (образование, покупка на мебели и др.)

  • Нецелево финансиране - без доказване на целта

  Обезпечение: Първа по ред ипотека върху недвижим имот

  Лихвен процент:

  • от 4,38% годишен лихвен процент

  Лихвеният процент е променлив, формиран от референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка.  Банката прилага Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в лева (РЛП). Банката обявява на своята интернет страница “Методика за изчисляване на Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в български лева”, текущия размер на изчисления РЛП, съобразно тази лихвена методика, и поддържа данни за всички стойности на РЛП.

   Надбавката се определя индивидуално за всеки клиент в зависимост от рисковия профил на Кредитоискателя,   целта на кредита, вида на обезпечението и избор за сключване на застраховка „Живот“.

  Лихвени проценти от:

  Тип на обезпечението

  Целеви кредит

  Нецелеви кредит

  Жилищен имот

  4,38%

  (РЛП плюс надбавка)

  5,08%

  (РЛП плюс надбавка)

  Нежилищен имот

  4,88%

  (РЛП плюс надбавка)

  5,88%

  (РЛП плюс надбавка)

  Представителен пример

  Посочените условия са валидни при:

  Превод на работна заплата по сметка в Банката

  Избор на потребителя да сключи договор за кредит при условията на чл. 24, ал.2, т. 2 от Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП)

  Усвояване на кредита: Еднократно

  Погасяване на кредита: Равни месечни анюитетни вноски

  Допълнително изискване:

  Изисква се сключване на Застраховка "Имущество" и "Живот", съгласно условията на Банката

  Обща информация по чл. 5(2) от ЗКНИП

  За да разберете повече за този продукт, може да посетите най-близкия клон на Банка Пиреос или да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002, както и да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

   

  Основните такси

  • Такса за разглеждане на документи  – 50 лв.
  • Такса за оценка на кредитен риск – 0,25% от одобрения лимит, мин. 200 лева
  • Такса за правно обслужване – 120 лв.
  • Предсрочно погасяване - съгласно условията по чл. 41 от ЗКНИП.
  • Такса оценка на обезпечението – съгласно тарифата на Банката

  Всички неупоменати такси са съгласно Taрифата на банката.

  Представителен пример при кредит за срок от 15 години, плаваща лихва за целия срок на кредита:

   

  Размер на кредита

   

   

  ГПР

   

  Обща дължима сума

   

  Месечна вноска

   

  70 000

   

   

  4,58%

   

   

  96 146,16 лева

   

  531,03 лева

  ГПР  изчислен при срок на изплащане 15 години, с променлива лихва за целия срок на кредита в размер на 4,38%, такса за кандидатстване 50 лв., такса за оценка на кредитен риск 200 лв., държавна такса за вписване на ипотека 70 лв., такса правно обслужване 120 лв., такса за оценка на имот 120 лв.  При изчисляване на ГПР не са включени разходите за застраховки

  Може да кандидатствате  във всеки клон на Банка Пиреос

  Необходими документи за кандидатствате:

  • Искане декларация
  • Копие от личната карта
  • Документ за доход в зависимост от източника на доход
  • Служебна бележка
  • При кредит за рефинансиране, допълнително се изисква предоставяне на договора за кредит и погасителен план на кредита от насрещна банка
  • Други документи по преценка на Банката

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  1000 100000 0 240 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice