En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Потребителски кредит с ипотека

 • Попитай за лихвата във всеки един от клоновете на Банка Пиреос и вземи своята индивидуална оферта.

  Размер

  • до 100 000 лева

  до 70% от пазарната стойност на недвижимия имот, служещ за обезпечение

  Валута: Лева

  Срок на погасяване: до 25 години

  Цел на кредита: 

  • Обединяване/рефинансиране на съществуващи задължения
  • Покупка на имот;
  • Ремонт, подобрения по имот
  • Потребителски нужди (образование, покупка на мебели и др.)

  Обезпечение: Първа по ред ипотека върху недвижим имот

  Лихвен процент:

  • от 4,25% до 4,45% променлив годишен лихвен процент

  Лихвеният процент е променлив, формиран от референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка.

  Надбавката се определя индивидуално за всеки клиент в зависимост от индивидуалния профил на Кредитоискателя, целта на кредита, вида на обезпечението и избор за сключване на застраховка „Живот“.

  Банката прилага Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в лева (РЛП). Банката обявява на своята интернет страница “Методика за изчисляване на Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в български лева”, текущия размер на изчисления РЛП, съобразно тази лихвена методика, и поддържа данни за всички стойности на РЛП.

  При проявен интерес от клиента, Банката може да предложи и Потребителски кредит с ипотека с фиксиран лихвен процент за първите 36 месеца.

  Усвояване на кредита: Еднократно

  Погасяване на кредита: Равни месечни анюитетни вноски

  Посочените условия са валидни при:

  • превод на работна заплата по сметка в Банката
  • Избор на потребителя да сключи договор за кредит при условията на чл. 24, ал.2, т. 2 от Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП)
  • избор на Кредитополучателя да сключи застраховка „Живот“

  Виж представителен пример

  Обща информация по чл. 5(2) от ЗКНИП

  За да разберете повече за този продукт, може да посетите най-близкия клон на Банка Пиреос или да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002, както и да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

   

  Основните такси

  • Такса за оценка на кредитоспособността на кредитополучателя – от 75 лв.
  • Такса за правно обслужване – 120 лв.
  • Предсрочно погасяване - съгласно условията по чл. 41 от ЗКНИП.
  • Такса оценка на обезпечението – съгласно тарифата на Банката

  Всички неупоменати такси са съгласно Taрифата на банката.

  Представителен пример при кредит за срок от 15 години, плаваща лихва за целия срок на кредита:

   

  Размер на кредита

   

   

  ГПР

   

  Обща дължима сума

   

  Месечна вноска

   

  80 000

   

   

  4,63%

   

   

  110 261,42 лева

   

  609,95 лева

  ГПР  изчислен при срок на изплащане 15 години, 4,45% променлив лихвен процент за целия срок на кредита, такса за оценка на кредитоспособността на кредитополучателя 75 лв., такса правно обслужване 120 лв., такса за оценка на имот 120 лв., държавна такса за вписване на ипотека 80 лв. При изчисляване на ГПР не са включени разходите за застраховки

  Може да кандидатствате  във всеки клон на Банка Пиреос

  Необходими документи за кандидатствате:

  • Искане декларация
  • Копие от личната карта
  • Документ за доход в зависимост от източника на доход
  • Служебна бележка
  • При кредит за рефинансиране, допълнително се изисква предоставяне на договора за кредит и погасителен план на кредита от насрещна банка
  • Други документи по преценка на Банката

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  1000 100000 0 240 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice