En

Многоцелеви ипотечен кредит

 • Размер

  • до 100 000 лв.
  • до 60% от пазарната стойност на недвижимия имот, служещ за обезпечение

  Валута: Лева

  Срок на погасяване: до 240 месеца

  Цел на кредита: потребителски нужди; рефинансиране и обединяване на съществуващ задължения в друга банка

  Обезпечение: Първа по ред ипотека върху недвижим имот

  Лихвен процент:

  • променлив лихвен процент формиран от 3M Sofibor плюс надбавка. 3М SOFIBOR се актуализира, на първия работен ден на всяко календарно тримесечие (виж Лихвена методология). За формиране на променливия лихвен процент, към момента е възприета стойност на тримесечния SOFIBOR към първия работен ден на текущото календарно тримесечие в размер на +0,123%.

  срок

  BGN

  до 10 год. (вкл.)

  7,15%

  (3MSofibor + надбавка)

  над 10 год.

  7,35%

  (3MSofibor + надбавка)

  Посочените условия са валидни при:

  • Превод на работна заплата по сметка в Банката
  • Избор на потребителя да сключи договор за кредит при условията на чл. 24, ал.2, т. 2 от Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП)

  Виж: представителен пример

  Усвояване на кредита: Еднократно

  Погасяване на кредита: Равни месечни анюитетни вноски

  Обща информация по чл. 5(2) от ЗКНИП

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Основните такси

  • Такса за разглеждане на документи – 100 лв.
  • Такса за правно обслужване при учредяване на ипотека – 120 лв.
  • Предсрочно погасяване: Съгласно условията и размера на обезщетението по чл. 41 от ЗКНИП
  • Такса оценка на обезпечението и предоговаряне съгласно Тарифата на Банката.

  Представителен пример – лихва 7,15%


  Размер на кредита

  ГПР

  Обща дължима сума

  Месечна вноска

  40 000 лева

  7,59%

  56 443,86

  467,53

  Представителния пример се отнася за кредит със срок на изплащане 10 години, посочените по-горе лихви, такси и комисиони, и при такса за оценка на обезпечението в размер на 120 лв., и такса за правно обслужване 120 лв.. ГПР не включва разходите за застраховки "Живот" и "Имущество".

  Представителен пример – лихва 7,35%


  Размер на кредита

  ГПР

  Обща дължима сума

  Месечна вноска

  100 000 лева

  7,65%

  191 487,08

  796,45

  Представителния пример се отнася за кредит със срок на изплащане 20 години, посочените по-горе лихви, такси и комисиони, и при такса за оценка на обезпечението в размер на 120 лв., и такса за правно обслужване 120 лв.. ГПР не включва разходите за застраховки "Живот" и "Имущество".

  Тук може да изчислите Вашия Жилищен кредит.

  Може да кандидатствате  във всеки клон на Банка Пиреос

  Необходими документи:

  • Искане декларация
  • Копие от личната карта
  • Документ за доход в зависимост от източника на доход
  • Служебна бележка
  • При кредит за рефинансиране, допълнително се изисква предоставяне на договора за кредит и погасителен план на кредита от насрещна банка
  • Други документи по преценка на Банката

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  1000 100000 0 240 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice