En

Жилищен Кредит

 • Цел на кредита: Покупка; строителство; ремонт и довършителни работи на жилищен имот и рефинансиране на жилищен кредит.

  Размер:

  • До 500 000 лева при кредити за покупка и строителство или при рефинансиране на жилищен кредит; до 200 000 лв. при кредити за ремонт и довършителни работи
  • До 90% от пазарната стойност на недвижимия имот, служещ за обезпечение, при монолитно строителство и до 70% при панелно строителство

  Валута: Лева

  Срок на погасяване: в зависимост от целта на кредита:

  • до 35 години за кредити за покупка и строителство;
  • до 20 години при кредити за довършителни работи;
  • до 10 години при кредити за ремонт.

  Обезпечение: Първа по ред ипотека върху недвижим имот

  Лихвен процент:

  • променлив лихвен процент формиран от 3M Sofibor плюс надбавка. 3М SOFIBOR се актуализира, на първия работен ден на всяко календарно тримесечие (виж Лихвена методология). За формиране на променливия лихвен процент, към момента е възприета стойност на тримесечния SOFIBOR към първия работен ден на текущото календарно тримесечие в размер на +0,123%.

  BGN

  3,88%
  (3MSofibor + надбавка)

  Виж: представителен пример

  Посочените условия са валидни при:

  • Превод на работна заплата по сметка в Банката
  • Финансиране до 80% от пазарната оценка на обезпечението
  • Избор на потребителя да сключи договор за кредит при условията на чл. 24, ал. 2, т. 2 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП)

  Годишният лихвен процент се определя индивидуално за всеки клиент в зависимост от рисковия профил на кредитоискателя и особеностите на сделката, предмет на финансиране.

  Усвояване на кредита: Еднократно или на траншове в зависимост от целта на кредита. Възможност за гратисен период по главницата до 6 месеца.

  Погасяване на кредита: Равни месечни анюитетни вноски или намаляващи вноски (равни вноски по главница и лихва)

  Бонус: Предварително одобрен лимит по кредитна карта или потребителски кредит за сума до 10% от одобрения размер на жилищния кредит, но не повече от 3000 лв.

  Допълнителни условия

  Изисква се сключване на Застраховка „Имущество“ и „Живот“, съгласно условията на Банката.

  Обща информация по чл. 5(2) от ЗКНИП

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Основните такси

  • Такса за оценка на кредитния риск – без такса при подаване на искане за кредит и 0,25% от одобрения лимит след окончателно одобрение на кредита
  • Такса за правно обслужване - 120 лв.
  • Предсрочно погасяване: В съответствие с чл. 41 от ЗКНИП
  • Такса оценка на обезпечението съгласно Тарифата на Банката.

  Всички неупоменати такси са съгласно Taрифата на банката.

  Представителен пример при кредит до 20 години с плаваща лихва за целия срок

  Размер на кредита

  ГПР

  Обща дължима сума

  Месечна вноска

  BGN 70 000

  4,02%

  101 160,54 лева

  419,77 лева

  ГПР  изчислен при срок на изплащане 20 години, с променлива лихва за целия срок на кредита, такса оценка на кредитен риск 0,25% от размера, такса правно обслужване 120 лв, такса за оценка на имот 120 лв.  При изчисляване на ГПР не са включени разходите за застраховки.

    

  Може да кандидатствате  във всеки клон на Банка Пиреос

  Необходими документи:

  • Искане декларация
  • Копие от личната карта
  • Документ за доход в зависимост от източника на доход
  • Служебна бележка
  • При кредит за рефинансиране, допълнително се изисква предоставяне на договора за кредит и погасителен план на кредита от насрещна банка
  • Други документи по преценка на Банката

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  10000 500000 12 420 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice