En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Жилище с предимства - жилищен кредит за покупка на имот собственост на Банка Пиреос

 • Жилищен кредит специално разработен за клиенти избрали да купят имот собственост на Банка Пиреос.

  Основни предимства:

  • Богат избор от имоти на Банка Пиреос България
  • Имоти с доказан произход, от сигурен продавач
  • По-висок процент на финансиране
  • Когато купувате имот, най-често нотариалните такси за покупко-продажба се поемат от купувача. При Жилищен кредит за покупка на имот собственост на Банка Пиреос, продавачът – Банка Пиреос, поема половината от този разход.
  • Без такса за пазарна оценка*
  • Без такса за правно становище*

  * Таксите не се прилагат в случай, че имотът, който се купува ще бъде и обезпечение по кредита 

  Научете и останалите преференциални условия по-долу.

  Размер

  • до 500 000 лева
  • до 85% от пазарната стойност на недвижимия имот, служещ за обезпечение при монолитно строителство
  • до 75% от пазарната оценка на недвижимия имот, служещ за обезпечение при панелно строителство/ваканционен имот

  Валута: Лева

  Срок на погасяване: до 30 години

  Цел на кредита:  

   Обезпечение: Първа по ред ипотека върху недвижим имот

  Лихвен процент:

  • от 3 % годишен лихвен процент

  Лихвеният процент е променлив, формиран от референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка.  Банката прилага Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в лева (РЛП). Банката обявява на своята интернет страница “Методика за изчисляване на Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в български лева”, текущия размер на изчисления РЛП, съобразно тази лихвена методика, и поддържа данни за всички стойности на РЛП.

  Надбавката  се определя индивидуално за всеки клиент в зависимост от рисковия профил на кредитоискателя и особеностите на сделката, предмет на финансиране;

  Усвояване на кредита: Еднократно

  Погасяване на кредита: Равни месечни анюитетни вноски или намаляващи вноски (равни вноски по главница + лихва)

  Допълнително изискване:

  Изисква се сключване на Застраховка "Имущество" и "Живот", съгласно условията на Банката

  Обща информация по чл. 5(2) от ЗКНИП

  Посочените условия са валидни при:

  Превод на работна заплата по сметка в Банката

  Избор на потребителя да сключи договор за кредит при условията на чл. 24, ал.2, т. 2 от Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП)

  За да разберете повече за този продукт, може да посетите най-близкия клон на Банка Пиреос или да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002, както и да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Основните такси

  • Такса за разглеждане на документи  – 200 лева;
  • Такса за оценка на кредитен риск – 0,25% от одобрения лимит след окончателно одобрение на кредита
  • Без такса за оценка на обезпечението*
  • Без такса за правно обслужване*
  • Предсрочно погасяване - съгласно условията по чл. 41 от ЗКНИП.

  *В случай, че предоставеното обезпечение по кредита е обекта на покупко–продажбата. При представяне на независимо обезпечение, се дължат такси по Тарифа на Банката.

  Всички неупоменати такси са съгласно Taрифата на Банката.

  Представителен пример при кредит за срок от 20 години, променлива лихва за целия срок на кредита:

   

  Размер на кредита

   

   

  ГПР

   

  Обща дължима сума

   

  Месечна вноска

   

  100 000 лева

   

   

  3,10%

   

   

   

  133 653,42 лева

   

  554,60 лева

  ГПР  изчислен при срок на изплащане 20 години, с 3 % променлива лихва за целия срок на кредита, такса за кандидатстване 200 лева, такса за оценка на кредитен риск 250 лева, държавна такса за вписване на ипотека 100 лв.  При изчисляване на ГПР не са включени разходите за застраховки „Живот“ и „Имущество“.

  Може да кандидатствате във всеки клон на Банката.

  Необходими документи за кандидатствате:

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  0 0 0 0 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice