En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Жилищен кредит с променлива лихва

 • Попитай за лихвата във всеки един от клоновете на Банка Пиреос и вземи своята индивидуална оферта.

  Целта на твоя кредит е:

  • покупка;
  • строителство;
  • ремонт;
  • довършителни работи;
  • рефинансиране на съществуващ жилищен кредит;

  Размерът на кредита е:

  • до 500 000 лв. при кредити за покупка и строителство или рефинансиране на съществуващ жилищен кредит;
  • до 200 000 лв. при кредити за ремонт и довършителни работи
  • 85% от пазарната стойност на недвижимия имот, служещ за обезпечение, при монолитно строителство и
  • до 75% при панелно строителство

  Валутата е:  Лева

  Срокът за погасяване на жилищния кредит е в зависимост от избраната цел:

  • до 30 години при кредити за покупка и строителство;
  • до 20 години при кредити за довършителни работи;
  • до 10 години при кредити за ремонт.

  Лихвен процент:  от 3% годишен лихвен процент 

  Лихвеният процент е променлив, формиран от референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка.  Банката прилага Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в лева (РЛП). Банката обявява на своята интернет страница “Методика за изчисляване на Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в български лева”, текущия размер на изчисления РЛП, съобразно тази лихвена методика, и поддържа данни за всички стойности на РЛП.

  Надбавката  се определя индивидуално за всеки клиент в зависимост от рисковия профил на кредитоискателя и особеностите на сделката, предмет на финансиране.

  Може да усвоиш твоя кредит:  eднократно или на траншове в зависимост от целта му.

  Може да избереш начина на погасяване: равни месечни анюитетни вноски или намаляващи вноски (равни вноски по главница + лихва)

  Възможност за: Допълнителен  лимит по кредитна карта в размер на една нетна месечна работна заплата, не повече от 5000 лв.

  Нашите допълнителни изисквания са:

  • превод на работна заплата по сметка в Банката
  • сключване на Застраховка „Имущество“ и „Живот“, съгласно условията на Банката;
  • първа по ред ипотека върху недвижим имот; 

  Обща информация по чл. 5 (2) от ЗКНИП

  За да разберете повече за този продукт, може да посетите най-близкия клон на Банка Пиреос или да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002, както и да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Основните такси

  • Такса за оценка на кредитния риск – без такса при подаване на искане за кредит и 0,25% от одобрения лимит след окончателно одобрение на кредита
  • Такса за правно обслужване - 120 лв.
  • Предсрочно погасяване: В съответствие с чл. 41 от ЗКНИП
  • Такса оценка на обезпечението съгласно Тарифата на Банката.

  Всички неупоменати такси са съгласно Taрифата на банката.

   Представителен пример:

   

  Размер на кредита

   

   

  ГПР

   

  Обща дължима сума

   

  Месечна вноска

   

  100 000

   

   

  3,11%

   

   

  133 693,42 лева

   

  554,60

   ГПР  изчислен при срок на изплащане 20 години, променлив лихвен процент в размер на 3%, , такса за оценка на кредитен риск 250 лв., такса правно обслужване 120 лв., такса за оценка на имот 120 лв., държавна такса за вписване на ипотека 100 лв. При изчисляване на ГПР не са включени разходите за застраховки.

  Може да кандидатстваш във всеки клон на Банка Пиреос

  Необходими документи:

   • Искане декларация
   • Копие от личната карта
   • Документ за доход в зависимост от източника на доход
   • Служебна бележка
   • При кредит за рефинансиране, допълнително се изисква предоставяне на договора за кредит и погасителен план на кредита от насрещна банка
   • Други документи по преценка на Банката

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  0 0 0 0 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice