En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Жилищен кредит с променлива лихва

 • Попитай за лихвата във всеки един от клоновете на Банка Пиреос и вземи своята индивидуална оферта.

  Целта на твоя кредит е:

  • покупка;
  • строителство;
  • ремонт;
  • довършителни работи;
  • рефинансиране на съществуващ жилищен кредит;

  Размерът на кредита е:

  • до 500 000 лв.
  • до 85% от пазарната стойност на недвижимия имот, служещ за обезпечение, при монолитно строителство и
  • до 80% при панелно строителство

  Валутата е:  Лева

  Срок:

  • до 35 години;

  Лихвен процент:  от 2,80% до 3,95% годишен лихвен процент

  При жилищен кредит с цел рефинансиране, сума на кредита над 100 000 лв. и срок на кредита – до 240 месеца:

  • Лихвен процент: от 2,80% до 3,45% годишен лихвен процент;
  • До 30% допълнително финансиране за ремонт и подобрения на дома.

  Лихвеният процент е променлив, формиран от референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка. 

  Надбавката се определя индивидуално за всеки клиент в зависимост от индивидуалния профил на кредитоискателя и особеностите на сделката, предмет на финансиране.

  Банката прилага Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в лева (РЛП). Банката обявява на своята интернет страница “Методика за изчисляване на Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в български лева”, текущия размер на изчисления РЛП, съобразно тази лихвена методика, и поддържа данни за всички стойности на РЛП.

  Сега имате възможност за повече сигурност с Жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 3 години. При проявен интерес от клиента, Банката може да предложи и Жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 36 месеца.

  Може да усвоиш твоя кредит: eднократно или на траншове в зависимост от целта му.

  Може да избереш начина на погасяване: равни месечни анюитетни вноски или намаляващи вноски (равни вноски по главница + лихва)

  Посочените условия са валидни при:

  • превод на работна заплата по сметка в Банката
  • Избор на потребителя да сключи договор за кредит при условията на чл. 24, ал.2, т. 2 от Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП)
  • избор на Кредитополучателя да сключи застраховка „Живот“

  Представителен пример

  Обща информация по чл. 5 (2) от ЗКНИП

  За да разберете повече за този продукт, може да посетите най-близкия клон на Банка Пиреос или да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002, както и да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Основните такси

  • Такса за оценка на кредитоспособността на кредитополучателя – от 75 лв.
  • Такса за правно обслужване - 120 лв.
  • Предсрочно погасяване: В съответствие с чл. 41 от ЗКНИП
  • Такса оценка на обезпечението: съгласно Тарифата на Банката.

  Всички неупоменати такси са съгласно Taрифата на банката.

  Представителен пример:

   

  Размер на кредита

   

   

  ГПР

   

  Обща дължима сума

   

  Месечна вноска

   

  100 000

   

   

  2,88%

   

   

  131 128,40 лева

   

  544,64 лева


  ГПР  изчислен при срок на изплащане 20 години, 2,80% променлив лихвен процент за целия срок на кредита, такса за оценка на кредитоспособността на кредитополучателя 75 лв., такса правно обслужване 120 лв., такса за оценка на имот 120 лв., държавна такса за вписване на ипотека 100 лв. При изчисляване на ГПР не са включени разходите за застраховки.

  Може да кандидатстваш във всеки клон на Банка Пиреос

  Необходими документи:

   • Искане декларация
   • Копие от личната карта
   • Документ за доход в зависимост от източника на доход
   • Служебна бележка
   • При кредит за рефинансиране, допълнително се изисква предоставяне на договора за кредит и погасителен план на кредита от насрещна банка
   • Други документи по преценка на Банката

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  0 0 0 0 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice