En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Промоционален жилищен кредит „25 години Банка Пиреос“

 • Основни предимства:

  • лихвен процент от 2,25% за първите 25 месеца
  • висок процент на финансиране
  • възможност за дълъг срок на погасяване на кредита, съобразен с желанието и възможностите на клиента

  Размер:

  • до 500 000 лв., минимум 10 000 лв.
  • до 90% от пазарната стойност на недвижимия имот, служещ за обезпечение, при монолитно строителство
  • до 80% при панелно строителство

  Валута: Лева

  Срок на погасяване: до 420 месеца, минимален срок 13 месеца

  Цел на кредита:  

  • покупка;
  • строителство;
  • ремонт;
  • довършителни работи;
  • рефинансиране на съществуващ жилищен кредит;

  Обезпечение: Първа по ред ипотека върху недвижим имот

  Лихвен процент:

  • от 2,25% годишен лихвен процент първите 25 месеца-
  • от 3,25% годишен лихвен процент след 25-тия месец за оставащия срок

  Лихвеният процент е променлив, формиран от референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка.  Банката прилага Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в лева (РЛП). Банката обявява на своята интернет страница “Методика за изчисляване на Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в български лева”, текущия размер на изчисления РЛП, съобразно тази лихвена методика, и поддържа данни за всички стойности на РЛП.

  Надбавката  се определя индивидуално за всеки клиент в зависимост от рисковия профил на кредитоискателя и особеностите на сделката, предмет на финансиране.

  Възможност за допълнителен кредитен лимит под формата на кредитна карта в размер на една нетна месечна работна заплата, не повече от 5000 лв.

  Посочените условия са валидни при:

  • превод на работна заплата по сметка в Банката
  • Избор на потребителя да сключи договор за кредит при условията на чл. 24, ал.2, т. 2 от Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП)

  Усвояване на кредита: Еднократно или на траншове

  Погасяване на кредита: равни месечни анюитетни вноски или намаляващи вноски (равни вноски по главница + лихва)

  Допълнително изискване:

  • сключване на Застраховка "Имущество" и "Живот", съгласно условията на Банката

  Обща информация по чл. 5 (2) от ЗКНИП

  За да разберете повече за този продукт, може да посетите най-близкия клон на Банка Пиреос или да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002, както и да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Основните такси

  •      Такса за оценка на кредитния риск – без такса при подаване на искане за кредит и 0,25% от одобрения лимит след окончателно одобрение на кредита
  •      Такса за правно обслужване – 120 лв.
  •      Предсрочно погасяване - съгласно условията по чл. 41 от ЗКНИП.
  •      Такса оценка на обезпечението – съгласно тарифата на Банката

  Всички неупоменати такси са съгласно Taрифата на банката.

  Представителен пример:

   

  Размер на кредита

   

   

  ГПР

   

  Обща дължима сума

   

  Месечна вноска

   

  100 000

   

   

  3,14%

   

   

  134 437,37 лева

   

  517,81 лв. за първите 25 месеца

  562,34 лв. за останалия срок


  ГПР  изчислен при срок на изплащане 20 години, променлив лихвен процент в размер на 2,25% за първите 25 месеца, 3,25% променлив лихвен процент за остатъка от срока на кредита, такса за оценка на кредитен риск 250 лв., такса правно обслужване 120 лв., такса за оценка на имот 120 лв., държавна такса за вписване на ипотека 100 лв. При изчисляване на ГПР не са включени разходите за застраховки.

  Може да кандидатствате във всеки клон на Банка Пиреос.

  Необходими документи за кандидатствате:

  • Искане декларация
  • Копие от личната карта
  • Документ за доход в зависимост от източника на доход
  • Служебна бележка
  • При кредит за рефинансиране, допълнително се изисква предоставяне на договора за кредит и погасителен план на кредита от насрещна банка
  • Други документи по преценка на Банката

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  0 0 0 0 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice