En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Кредит енергийна ефективност за проект на ниво къща

 • Кредитът се предоставя за:

  Финансиране на енергоефективен проект в къща (едно – или двуфамилна) с РЗП до 500 кв.м. Къщата може да бъде в експлоатация (къща в ремонт) или новострояща се (къща в строеж).

  • При проект за къща в ремонт се изисква прилагане на мярка / мерки от списък с допустими технологии като Банката може да финансира проектиране, закупуване и монтаж на избраните мерки.
  • При проект за къща в строеж (от разрешение за строеж до преди издаване на Акт 15) Кредитополучателят не  посочва конкретни мерки. На база предоставената строителна документация, консултантите по програмата оценяват цялостния проект по строителството на къщата и определят „допустими разходи“ за изпълнение на проекта.

  За повече информация - http://reecl.org/

  Размер: до 40 000 лева., минимум 500 лв.

  Сумата на кредита не може да надвишава сумата на инвестицията  в енергоефективния проект

  Валута: Лева

  Срок на погасяване: до 120 месеца (60 месеца за суми до 5 000лв.), минимум 6 месеца

  Обезпечение: Поръчител / солидарен длъжник може да бъде изискан в зависимост от оценката на платежоспособността на кредитоискателя.

  Лихвен процент: 7,35% - фиксиран годишен лихвен процент за целия срока на кредита

  Усвояване на кредита: Еднократно

  Погасяване на кредита: Равни месечни анюитетни вноски

  Допълнителни изисквания

  • Сключване на застраховка „Живот“ при сума на кредита над 5000 лв.

  За да разберете повече за този продукт, може да посетите най-близкия клон на Банка Пиреос или да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002, както и да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Такси и комисионни

  Основните такси

  • Такса за разглеждане на документи: 30лв.
  • Такса за оценка на кредитен риск: 1,50% от одобрения лимит
  • Такса за предсрочно погасяване – по условията на ЗПК:

  -       При остатъчен срок на кредита: под 1 година - 0,5% / над 1 година - 1,0% от предсрочно погасената сума.

  Всички неупоменати такси са съгласно Taрифата на Банката. - линк

  Представителен пример:

  При кредит в размер на 5000 лева, срок на изплащане 5 години, годишен лихвен процент 7,35% и при посочените такси по кредита: Годишен процент на разходите (ГПР) 8,57%, обща дължима сума 6095,02 лева и месечна погасителна вноска 99,83 лева. ГПР не включва разходите за застраховка „Живот“.

    

  Може да кандидатствате във всеки клон на Банката.

  Необходими документи за кандидатствате:

  • Искане-декларация за потребителски кредит
  • Приложение 1 към Искане-декларация
  • Копие от личната карта
  • Документ за доход в зависимост от източника на доход

                     Служебна бележка

  • Други документи по преценка на Банката
  • Необходими документи за проекта

  Вид проект

  Необходими документи за проекта

  Къща в ремонт

  - оферта/проформа фактура в оригинал, подписана и подпечатана  от избрания доставчик
  - при необходимост: - проект/техническа спецификация и количествено стойностна сметка (КСС)

  Къща в строеж (преди издаване на Акт 15)

   - разрешение за строеж, инвестиционен проект, сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата

  Стъпки за кандидатстване за кредит “Енергийна ефективност”
  За къща в ремонт  За къща в строеж
  Стъпка 1
  1. Изберете мярка/мерки от списъка с допустимите технологии
  2. Изберете фирми-доставчици
  3. Доставчикът може да Ви консултира, да подготви нужните технически проекти/спецификация и да Ви подготви оферта.
  Къщата следва да е проектирана да бъде енергоефективна с клас на енергопотребление B+, A, A+. 
  Стъпка 2
  Подгответе следните документи:
  А) за проекта
  оферта/проформа в оригинал от избрания доставчик
  при необходимост - проект/техническа спецификация и КСС
  Б) за оценка на кредитоспособност
  - документи, удостоверяващи доходите на кредитополучателите
  Подгответе следните документи:
  А) за проекта
  - разрешение за строеж, инвестиционен проект, сертификат за проектни енергийни характеристики
  Б) за оценка на кредитоспособност
  - документи, удостоверяващи доходите на кредитополучателите
  Стъпка 3
  1. Посетете клон на Банка Пиреос
  2. Попълнете искане за кредит и участие в програма  „Енергийна ефективност
  3. Представете необходимите документи
  Стъпка 4
  1. Получавате отговор по искането за кредит и становище за допустимост на избраната технология/мярка/проект
  2. При положителни отговори подписвате документите за кредита и усвоявате одобрената сума. 

  ! В случай, че избраното оборудване не отговаря на изискванията на Програмата, може да промените Вашата първоначална оферта с оглед препоръките на консултанта и да кандидатствате отново.

  ! При невъзможност за промяна на технологията, можете да ползвате одобрения кредит извън програмата за енергийна ефективност и без възможност за получаване на безвъзмездна помощ.

  След успешна реализация на проект за ниво къща, ползвателите на кредит "Енергийна ефективност“ получават безвъзмездна помощ в размер до 15% от сумата на кредита.

  Вид проект

  Необходими документи

  Къща в ремонт

  - протокол за извършените дейности (по образец, предоставен от Банката), подписан и подпечатан от фирмата- изпълнител;

  - оригинална фактура;

  - платежен документ, удостоверяващ плащане (касова бележка, платежно нареждане).

  Къща в строеж

  - удостоверение за въвеждане в експлоатация

  - технически паспорт

  - сертификат за енергийни характеристики на къщата

  *Документите следва да са издадени съгласно действащата нормативна уредба в страната.

  Стъпки за получаване на безвъзмездна помощ
  Стъпка 1 
  За къща в ремонт  За къща в строеж
  1. Подайте "Искане за безвъзмездна помощ" (по образец, предоставен от Банката) не по-късно от 4 месеца от датата на договора за кредит, но не по-късно от 30.11.2019 г.
  2. Приложете следните документи:
  - протокол за извършените дейности (по образец, предоставен от Банката), подписан и подпечатан от фирмата- изпълнител;
  - оригинална фактура;
  - платежен документ, удостоверяващ плащане (касова бележка, платежно нареждане).
  1. Подайте "Искане за безвъзмездна помощ" (по образец, предоставен от Банката) съгласно определения срок в договора за кредит, но не по-късно от 30.11.2019 г.
  2. Приложете следните документи:
  - удостоверение за въвеждане в експлоатация*
  - Технически паспорт*
  - Сертификат за енергийни характеристики на къщата*
  *Документите следва да са издадени съгласно действащата нормативна уредба в страната.
  Стъпка 2
  1. Независим консултант от проектния офис на програма REECL 3 ще провери представените документи и може да Ви посети на място.
  2. До 20 работни дни след подаване на документите ще получите отговор на искането за безвъзмездна помощ.
  3. Одобрената сума на безвъзмездната помощ ще Ви бъде отпусната по банковата сметка, обслужваща кредита

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  0 0 0 0 credit
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.