En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Кредит енергийна ефективност за проект в къща

 • Кредитът се предоставя за:

  Финансиране на енергоефективен проект в къща (едно – или двуфамилна) с РЗП до 500 кв.м. Къщата може да бъде в експлоатация (къща в ремонт) или новострояща се (къща в строеж).

  • При проект за къща в ремонт  се изисква прилагане на мярка / мерки от списък с допустими технологии като Банката може да финансира проектиране, закупуване и монтаж на избраните мерки.
  • При проект за къща в строеж (от разрешение за строеж до преди издаване на Акт 15) Кредитополучателят не  посочва конкретни мерки. На база предоставената строителна документация, консултантите по програмата оценяват цялостния проект по строителството на къщата и определят „допустими разходи“ за изпълнение на проекта.

  За повече информация - http://reecl.org/

  Обезпечение

  • за суми до 40 000 лв. – без обезпечение
  • за суми  над 40 000 лв. – ипотека върху недвижимо имущество

  Размер

  • До 100 000 лв. при ипотечни кредити

  -       до 80% от пазарната оценка при монолитно строителство

  -       до 50% за панелна конструкция

  Сумата на кредита не може да надвишава сумата на инвестицията  в енергоефективния проект

  Срок на погасяване

  • до 120 месеци – за необезпечен кредит
  • до 420 месеци  – за кредит обезпечен с ипотека

  Лихвен процент

  • 7,35% - за необезпечен кредит

  Лихвеният процент е плаващ и се формира от шестмесечен SOFIBOR + надбавка. Шестмесечният SOFIBOR се актуализира на първия работен ден от всяко календарно шестмесечие.За формиране на променливия лихвен процент, към момента е възприета стойност на шестмесечния SOFIBOR към първия работен ден на текущото календарно полугодие в размер на 0,163%. виж Лихвена методология

  • 3,44%* - за ипотечен кредит

  Лихвеният процент е плаващ и се формира от тримесечен SOFIBOR + надбавка. Тримесечния  SOFIBOR се актуализира на първия работен ден от всяко календарно тримесечие. За формиране на променливия лихвен процент, към момента е възприета стойност на тримесечния SOFIBOR към първия работен ден на текущото календарно тримесечие в размер на +0,003%.  виж Лихвена методология

  (*) Посоченият лихвен процент е по условията на чл. 24, ал. 2, т. 2. от Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП).

  Основните такси

  • Без такса за кандидатстване
  • Такса за оценка на кредитния риск - 1,50% от одобрената сума

  Допълнителни изисквания

  • Сключване на застраховка „Живот“ при сума на кредита над 5000 лв.- за необезпечен кредит
  • Сключване на застраховка „Живот“ и „Имущество“ – за кредит обезпечен с ипотека

  Представителен пример

  При кредит в размер на 5000 лева, срок на изплащане 5 г., и при лихвен процент 7,35%: ГПР 8,28%, обща дължима сума 6065,02 лева и месечна вноска 99.83 лева. ГПР не включва разходите за застраховка „Живот“.

  При кредит в размер на 35000 лева, срок на изплащане 15 г., и при лихвен процент 3.44 %: ГПР 3.72%, обща дължима сума 45 377,20 лева и месечна вноска 249,18 лева. ГПР не включва разходите за застраховка „Живот“ и застраховка „Имущество“.

  Обща информация по чл. 5(2) от ЗКНИП

    

  Вид проект

  Необходими документи за проекта

  Къща в ремонт

  - оферта/проформа фактура в оригинал, подписана и подпечатана  от избрания доставчик
  - при необходимост: - проект/техническа спецификация и количествено стойностна сметка (КСС)

  Къща в строеж (преди издаване на Акт 15)

   - разрешение за строеж, инвестиционен проект, сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата

  Стъпки за кандидатстване за кредит “Енергийна ефективност”
  За къща в ремонт  За къща в строеж
  Стъпка 1
  1. Изберете мярка/мерки от списъка с допустимите технологии
  2. Изберете фирми-доставчици
  3. Доставчикът може да Ви консултира, да подготви нужните технически проекти/спецификация и да Ви подготви оферта.
  Къщата следва да е проектирана да бъде енергоефективна с клас на енергопотребление B+, A, A+. 
  Стъпка 2
  Подгответе следните документи:
  А) за проекта
  оферта/проформа в оригинал от избрания доставчик
  при необходимост - проект/техническа спецификация и КСС
  Б) за оценка на кредитоспособност
  - документи, удостоверяващи доходите на кредитополучателите
  Подгответе следните документи:
  А) за проекта
  - разрешение за строеж, инвестиционен проект, сертификат за проектни енергийни характеристики
  Б) за оценка на кредитоспособност
  - документи, удостоверяващи доходите на кредитополучателите
  Стъпка 3
  1. Посетете клон на Банка Пиреос
  2. Попълнете искане за кредит и участие в програма  „Енергийна ефективност
  3. Представете необходимите документи
  Стъпка 4
  1. Получавате отговор по искането за кредит и становище за допустимост на избраната технология/мярка/проект
  2. При положителни отговори подписвате документите за кредита и усвоявате одобрената сума. При кредити, обезпечени с ипотека, е необходимо да се учредят съответните обезпечения преди усвояване на кредита.

  ! В случай, че избраното оборудване не отговаря на изискванията на Програмата, може да промените Вашата първоначална оферта с оглед препоръките на консултанта и да кандидатствате отново.

  ! При невъзможност за промяна на технологията, можете да ползвате одобрения кредит извън програмата за енергийна ефетивност и без възможност за получаване на безвъзмездна помощ.

  След успешна реализация на проект за къща ползвателите на кредит "Енергийна ефективност“ получават безвъзмездна помощ в размер 15% от сумата на кредита.

  Вид проект

  Необходими документи

  Къща в ремонт

  - протокол за извършените дейности (по образец, предоставен от Банката), подисан и подпечатан от фирмата- изпълнител;

  - оригинална фактура;

  - платежен документ, удостоверяващ плащане (касова бележка, платежно нареждане).

  Къща в строеж

  - удостоверение за въвеждане в експлоатация

  - технически паспорт

  - сертификат за енергийни характеристики на къщата

  *Документите следва да са издадени съгласно действащата нормативна уредба в страната.

  Стъпки за получаване на безвъзмездна помощ
  Стъпка 1 
  За къща в ремонт  За къща в строеж
  1. Подайте "Искане за безвъзмездна помощ" (по образец, предоставен от Банката) не по-късно от 4 месеца от датата на договора за кредит
  2. Приложете следните документи:
  - протокол за извършените дейности (по образец, предоставен от Банката), подисан и подпечатан от фирмата- изпълнител;
  - оригинална фактура;
  - платежен документ, удостоверяващ плащане (касова бележка, платежно нареждане).
  1. Подайте "Искане за безвъзмездна помощ" (по образец, предоставен от Банката) съгласно определения срок в договора за кредит, но не по-късно от 30.04.2019 г.
  2. Приложете следните документи:
  - удостоверение за въвеждане в експлоатация*
  - Технически паспорт*
  - Сертификат за енергийни характеристики на къщата*
  *Документите следва да са издадени съгласно действащата нормативна уредба в страната.
  Стъпка 2
  1. Независим консултант от проектия офис на програма REECL 3 ще провери представените документи и може да Ви посети на място.
  2. До 20 работни дни след подаване на документите ще получите отговор на искането за безвъзмездна помощ.
  3. Одобрената сума на безвъзмездната помощ ще Ви бъде отпусната по банковата сметка, обслужваща кредита

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  0 0 0 0 credit
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.