En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Кредит енергийна ефективност за проект в многофамилна сграда

 • Кредитът  се предоставя за

  Финансиране на енергоефективен проект в апартамент от многофамилна сграда (блок). Сградата следва да е въведена в експлоатация (блок в ремонт). За да се възползвате от предимствата на програмата, необходимо условие е да има изготвен концептуален проект за цялата сграда (или вход от блока), който проект заедно с протокол за разпределение на  разходите по етажни собственици да бъде одобрен от собствениците/одобрен на Общо събрание на блока (входа). Всеки от собствениците кандидатства за финансиране на своята част от проекта, като изискването на програмата е мин. 3 отделни жилища да приложат проекта на първи етап. Не е задължително и за трите жилища да се ползва финансиране, но само за жилището което е изпълнило проекта с кредит "Енергийна Ефективност" може да се ползва безвъзмездна помощ по програмата. 

  За повече информация - http://reecl.org/

  Размер: до 40 000 лева., минимум 500 лв.

  Сумата на кредита не може да надвишава сумата на инвестицията  в енергоефективния проект

  Валута: Лева

  Срок на погасяване: до 120 месеца (60 месеца за суми до 5 000лв.), минимум 6 месеца

  Обезпечение: Поръчител / солидарен длъжник може да бъде изискан в зависимост от оценката на платежоспособността на кредитоискателя.

  Лихвен процент: 7,35% - фиксиран годишен лихвен процент за целия срока на кредита

  Усвояване на кредита: Еднократно

  Погасяване на кредита: Равни месечни анюитетни вноски

  Допълнителни изисквания

  • Сключване на застраховка „Живот“ при сума на кредита над 5000 лв.

  За да разберете повече за този продукт, може да посетите най-близкия клон на Банка Пиреос или да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002, както и да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Такси и комисионни

  Основните такси

  • Такса за разглеждане на документи: 30лв.
  • Такса за оценка на кредитен риск: 2,00% от одобрения лимит
  • Такса за предсрочно погасяване – по условията на ЗПК:

  -       При остатъчен срок на кредита: под 1 година - 0,5% / над 1 година - 1,0% от предсрочно погасената сума.

  Всички неупоменати такси са съгласно Taрифата на банката. 

  Представителен пример:

  При кредит в размер на 5 000 лева, срок на изплащане 5 години, годишен лихвен процент 7,35% и при посочените такси по кредита: Годишен процент на разходите (ГПР) 8,81%, обща дължима сума 6 120,02 лева и месечна погасителна вноска 99,83 лева. ГПР не включва разходите за застраховка „Живот“.

    

  Може да кандидатствате във всеки клон на Банката.

  Необходими документи за кандидатствате:

  • Искане-декларация за потребителски кредит
  • Приложение 1 към Искане-декларация
  • Копие от личната карта
  • Документ за доход в зависимост от източника на доход

                     Служебна бележка

  • Други документи по преценка на Банката
  • Необходими документи за проекта

  Вид проект

  Необходими документи за проекта

  Апартамент в многофамилна сграда

  - концептуален проект, въз основа на който е изготвена оферта от избран доставчик;
  - оригиналната оферта от доставчика;
  - протокол за разпределение на разходите между жилищните единици – опционално, може да бъде изискан, в зависимост от спецификата на проекта

  Стъпки за кандидатстване за кредит “Енергийна ефективност”
   За проект в многофамилна сграда
  Стъпка 1
  1. Изгответе цялостен проект за сградата (един вход) за прилагане на избраната/ите мерки за енергийна ефективност (избор на доставчик, изготвяне на проект/оферта)
  2.Одобрение от собствениците/Решение на Общо събрание на собствениците за приемане на проекта и разпределение на разходите между отделните жилищни единици
  Стъпка 2
  Подгответе следните документи:
  А) за проекта:
  - концептуален проект, въз основа на който е изготвена офертата;
  - оригиналната оферта от доставчика;
  - протокол за разпределение на разходите между жилищните единици,  може да бъде изискан, в зависимост от спецификата на проекта
  Б) за оценка на кредитоспособност                                                                                                                          - документ, удостоверяващи доходите на кредитополучателите
  Стъпка 3
  1. Посетете клон на Банка Пиреос
  2. Попълнете искане за кредит и участие в програма  „Енергийна ефективност"
  3. Представете необходимите документи
  Стъпка 4
  1. Получавате отговор по искането за кредит и становище за допустимост на избраната технология/мярка/проект. Одобреният проект се съхранява и в последствие може да се приложи и от други собственици в сградата.
  2. При положителни отговори подписвате документите за кредита и усвоявате одобрената сума.

  ! В случай, че концептуалният проект не отговаря на изискванията на програмата, ще бъде необходимо да се изготви нов проект, който също да бъде одобрен от собствениците/приет с решение на Общо събрание на собствениците и в съответствие, с който можете отново да кандидатствате за кредит по програмата.

  След успешна реализация на проект в многофамилна сграда (блок), ползвателите на кредит „Енергийна ефективност“ получават безвъзмездна помощ в размер до 15% от сумата на кредита.

  Вид проект

  Необходими документи

  Апартамент в многофамилна сграда

  - протокол за извършените дейности (по образец, предоставен от Банката), подписан и подпечатан от фирмата - изпълнител;

  - оригинална фактура;

  - платежен документ, удостоверяващ плащане (касова бележка, платежно нареждане).

  Стъпки за получаване на безвъзмездна помощ
  Многофамилна сграда
  Стъпка 1 
  1. Подайте "Искане за безвъзмездна помощ" (по образец, предоставен от Банката) не по-късно от 4 месеца от датата на договора за кредит, но не по-късно от 30.11.2019 г.
  2. Приложете следните документи:
  - протокол за извършените дейности (по образец, предоставен от Банката), подписан и подпечатан от фирмата - изпълнител;
  - оригинална фактура;
  - платежен документ, удостоверяващ плащане (касова бележка, платежно нареждане).
  Стъпка 2
  1. Независим консултант от проектния офис на програма REECL 3 ще провери представените документи и може да Ви посети на място.
  2. До 20 работни дни след подаване на документите ще получите отговор на искането за безвъзмездна помощ.
  3. Одобрената сума на безвъзмездната помощ ще Ви бъде отпусната по банковата сметка, обслужваща кредита

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  1000 30000 1 120 credit
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.